Γενική Συνέλευση Μοτοσυκλετικού Ομίλου Φλώρινας – Λυγκηστίς

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του εδρεύοντος στη Φλώρινα σωματείου με την επωνυμία “Μοτοσυκλετικός Όμιλος Φλώρινας Λυγκηστίς” συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου, το Σάββατο, 17/12/2022 και ώρα 16.00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας στην περιοχή Νέου Πάρκου Φλώρινας, στην οποία και καλούνται τα μέλη να παραστούν, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση καταστατικούεναρμόνιση προς τις διατάξεις του αθλητικού νόμου (ν. 2725/1999 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)». Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η επαναληπτική
Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την επόμενη μέρα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Ο Πρόεδρος                          Ο Γραμματέας
Καπουλίτσ
ας Μιχαήλ            Πετίδης Λάζαρος