Δήμος Φλώρινας: Νέα μέτρα για τη στήριξη και ανακούφιση πολιτών και επιχειρηματιών που επλήγησαν την περίοδο της πανδημίας

Σειρά νέων μέτρων για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης και την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, ψήφισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας στη συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 2021.

Η πρόταση της δημοτικής αρχής, όπως εκφράστηκε μέσα από την εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Βασίλειου Χατζητιμοθέου, στοχεύει στην ανακούφιση όσων επλήγησαν από την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, ενώ όπως τονίστηκε η δημοτική αρχή αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και για οτιδήποτε προκύψει θα επανέλθει με νεότερη πρόταση.

Αναλυτικότερα, το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας ψήφισε:

Ι) Την επικαιροποίηση των υπ’ αριθ. 47 και 64/2020 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και την λήψη πρόσθετων μέτρων σχετικά με την μείωση/ απαλλαγή των επιχειρήσεων για το έτος 2021 και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα μέτρα περιορισμού από την καταβολή:

1)       Του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του α’ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/1975 (Α΄74),

2)       Των τελών παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου,

3)       Των τελών διαμονής παρεπιδημούντων 0,5%

4)       Του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων 0,5%

5)       Του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης-ζωντανής μουσικής 5%, ως εξής:

Α) Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 και διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, για το χρονικό διάστημα εφαρμογής των σχετικών περιορισμών, πλήρης απαλλαγή από την καταβολή των ως άνω τελών.

Β) Για τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται εκ της πανδημίας COVID-19 περιορίζοντας τον κύκλο εργασιών τους για το έτος 2020 σε ποσοστό τουλάχιστον 20% σε σχέση με το έτος 2019, μείωση για το έτος 2021 κατά 50% επί των ως άνω οφειλόμενων τελών .

Γ) Για τις λοιπές επιχειρήσεις μείωση 30% επί των ως άνω οφειλόμενων τελών.

ΙΙ) Την απαλλαγή καταβολής τροφείων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών του Δήμου Φλώρινας, για τα παιδιά που φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Φλώρινας για το χρονικό διάστημα που αυτοί παρέμειναν και παραμένουν κλειστοί. 

ΙΙΙ) Ως προς τα μισθώματα:

Α) Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 και διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, για το χρονικό διάστημα εφαρμογής των σχετικών περιορισμών, πλήρης απαλλαγή της καταβολής του ενοικίου για όλο το χρονικό διάστημα που ήταν και παραμένουν κλειστές οι επιχειρήσεις τους. Σε περίπτωση καταβολής των μισθωμάτων του χρονικού διαστήματος που είχε σταματήσει η λειτουργία τους θα διαγραφούν με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μισθώματα αντίστοιχου χρονικού διαστήματος επομένων μηνών καθώς και σε περίπτωση καταβολής μέρους των μισθωμάτων τα ποσά θα συμψηφιστούν με μισθώματα επομένων μηνών.

Β) Για τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται εκ της πανδημίας COVID-19 περιορίζοντας τον κύκλο εργασιών τους για το έτος 2020 σε ποσοστό τουλάχιστον 20% σε σχέση με το έτος 2019, μείωση των μισθωμάτων για το έτος 2021 κατά 50%. Η έκπτωση των μισθωμάτων των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου που τυχόν καταβλήθηκαν στο ακέραιο θα συμψηφιστεί με επόμενα μισθώματα.

Γ) Για τις λοιπές επιχειρήσεις μείωση των μισθωμάτων κατά ποσοστό 30%. Η έκπτωση των μισθωμάτων των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου έτους 2021 που τυχόν καταβλήθηκαν στο ακέραιο θα συμψηφιστεί με επόμενα μισθώματα.

Επιπλέον, για όλες τις επιχειρήσεις και τους μισθωτούς των ανωτέρω επιχειρήσεων:

  1. Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολή της είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.
  2. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

 

  1. IV) Για τους δημότες του Δήμου Φλώρινας:

Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολή της είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Κατά το διάστημα αυτό, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.