Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας | Δια Βίου Πρόγραμμα με τίτλο: «Επικοινωνιακή Διαχείριση και ένταξη ατόμων με αναπηρία στο εργασιακό περιβάλλον»

Το πρόγραμμα δια βίου μάθησης στην Ειδική Αγωγή  με το τίτλο: «Επικοινωνιακή Διαχείριση και Ένταξη Ατόμων με Αναπηρία στο Εργασιακό Περιβάλλον» , αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με την παρεχόμενη εκπαίδευση σε άτομα με αναπηρία, αναδεικνύοντας το βασικό ρόλο του σχολείου για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συμμετοχής τους και κοινωνικοποίησή τους μέσα από προγράμματα συνεκπαίδευσης, ώστε να αναπτύξουν τις ανάλογες επικοινωνιακές δεξιότητες και δράσεις για τη μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση και ένταξη στο χώρο της εργασίας. Στο σύγχρονο πολύπλοκο περιβάλλον η επαγγελματική ανάπτυξη και η συμβουλευτική ατόμων με αναπηρία καθίσταται αναγκαία, για να αποχτήσουν εκείνες τις δεξιότητες και ικανότητες που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ένταξή τους στην εργασιακή πραγματικότητα.

Δημιουργείται ένας νέος προβληματισμός μέσα από τον οποίο αναδύονται νέοι τρόποι αντιμετώπισης της εργασίας των ατόμων με αναπηρία, με προσανατολισμό στις στάσεις και στα χαρακτηριστικά εργοδοτών και εργαζομένων ή συναδέλφων τους στο χώρο όπου εργάζονται, την ανάδειξη χαρακτηριστικών και παραγόντων παραγωγικότητας, αξιοπιστίας, οργανωτικά οφέλη και οικονομικά κέρδη, γεγονός που οδηγεί σε υιοθέτηση νέων και βέλτιστων μορφών εργασιακών σχέσεων, που εστιάζονται στη κοινωνική στήριξη και ενσυναίσθηση των ατόμων με αναπηρία.

Η εμβάθυνση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από μελέτες περίπτωσης σε συνδυασμό και με το θεωρητικό μέρος του προγράμματος θα συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση της συνύπαρξης των ατόμων με αναπηρία στο εργασιακό περιβάλλον με ό,τι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με τις στάσεις, τις συμπεριφορές, την πρόσβαση και την προσβασιμότητα, τις κτηριακές εγκαταστάσεις σε σχέση με την αειφορική διαχείριση, τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης, την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, το νομοθετικό πλαίσιο και ό,τι άλλο δύναται να καταδείξει την αναγκαιότητα της επικοινωνιακής διαχείρισης και ένταξης των ατόμων με αναπηρία στο εργασιακό περιβάλλον, όπου τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο στιγματισμό ως βιώσιμοι εργαζόμενοι και επιχειρηματίες.

 

Ημερομηνίες έναρξης/λήξης: 01/07/2021- 31/03/2022. E-mail: [email protected]

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων.