8η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της παρ.1 του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 28η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα τα εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024, σύμφωνα με την αριθ. 74/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης, σύμφωνα με την αριθ. 75/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
 3. Αναμόρφωση στοχοθεσίας προϋπολογισμού έτους 2024 ως επακόλουθο της υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
 4. Έγκριση απόφασης ολοκλήρωσης της υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α) με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου» με κωδικό ΟΠΣ 5002421 του προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
 5. Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμυνταίου» με κωδικό ΟΠΣ 6003529 του προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2021-2027».
 6. Εκλογή Αντιπροσώπου στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.
 7. Σύσταση Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αμυνταίου.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στο δίκτυο με την επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων με λίμνες».
 9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 344/2023 απόφασης περί «Έγκρισης σύστασης διαδημοτικής εταιρείας Τ/Θ Δυτ. Μακεδονίας & καταστατικού αυτής».
 10. Κατά αρχήν απόφαση για αλλαγή χρήσης των ΚΑΕΚ 470111611037 και 470111611032.
 11. Έκτακτη κάρπωση λόγω διάνοιξης και βελτίωσης του δασικού οδικού δικτύου Κέλλης για την εξυπηρέτηση του έργου «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΤΚ Κέλλης του Δήμου Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 12. Παραχώρηση κατά χρήση του ΚΗΗ-6910 για περισυλλογή και μεταφορά αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 13. Έγκριση ή μη της αριθ. 89/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με αίτημα πολίτη για τροποποίηση σχεδίου ανάπλασης.
 14. Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για την Ημέρα της Γυναίκας.
 15. Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.
 16. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. 79/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
 17. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων, σύμφωνα με το αρ. 58 παρ.vi του ν. 4795/2021 ως ισχύει.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης