7η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  Δια Ζώσης

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής 

Κ Α Λ Ε Ι 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

 1. Γεωργίτση Γεώργιο
 2. Γκερεχτέ Λάζαρο
 3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Βόσδου Σωτήριο
 6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Δευτέρα 26/02/2024 και ώρα 12:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Τροποποίηση της με αριθμ.  1023/23 (ΑΔΑ:64877ΛΨ-ΤΩΘ)  απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την συγκρότηση αμειβόμενης τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) για την Διενέργεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Δυναμικό Σύστημα Αγορών μεταφοράς μαθητών Π.Ε Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2023-2024-2025 και διαπραγματεύσεις νέων δρομολογίων για τα σχολικά έτη 2023-2024-2025
 3. Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ   ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2024-2027» στο ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 4. Έγκριση του Πρωτοκόλλου παραλαβής Εργασιών Καλής Λειτουργίας και του συνόλου του έργου στα πλαίσια της σύμβασης «Προμήθειας και εγκατάστασης 3 σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ΠΔΜ» που εντάσσεται ως Υποέργο 1 στην Πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με κωδικό MIS 5049251 του Άξονα Προτεραιότητας 6 – Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους
 5. Έγκριση του πρακτικού ΙV διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Υλοποίηση ταξιδίων εξοικείωσης δημοσιογράφων και επαγγελματιών τουρισμού για την ανάδειξη και τουριστική προβολή της ΠΔΜ»
 6. Έγκριση σχεδίου μεταβολής ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ.Π.%Δ. της σύμβασης ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1386/τ. Β΄/14-4-2020).
 7. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ (Δικαιολογητικά Μειοδότη) και κατακύρωση συμβάσεων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού που αφορά τα υποέργα 3 και 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΚΑΙ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ». Προϋπολογισμού : Υποέργο3:  1.358.048,00 ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α) Υποέργο 4:     131.440,00 ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α)
 8. Έγκριση χορήγησης Παράτασης του συμβατικού χρόνου υλοποίησης  του έργου: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε.Ο ΚΟΖΑΝΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)» Ανάδοχος: Αλκιβιάδης Διανέλης
 9. Έγκριση χορήγησης Παράτασης του συμβατικού χρόνου υλοποίησης  του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΛΤΕΡΙΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)» Ανάδοχος: Καραβελιάς Αθανάσιος
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»
 11. Έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»
 12. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»
 13. Έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»
 14. Έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»
 15. Έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Κ2,Κ3 ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»
 16. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης γραφείου στο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας στην ΚΟΙΝΣΕΠ ΤΥΡΟΚΟΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 17. Έγκριση Αποδοχής γνωμοδότησης Νομικής Υπηρεσίας επί άσκησης ή μη Εφέσεως
 18. Έγκριση παροχής πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους
 19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση όψεων και λοιπών εγκαταστάσεων στο κτήριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης
 20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Μ.
 22. Έγκριση δαπάνης που αφορά  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
 23. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στους αγώνες «ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης Σχολικού Έτους 2023-2024
 24. Έγκριση δαπάνης για παραγωγή σποτ που αφορά την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα πρόληψης απατών
 25. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 26. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 27. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της ισχύος Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και λειτουργίας του ΧΥΤΑΜ στη θέση «ΖΙΔΑΝΙ» της Π.Ε. Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση των μηχανημάτων έργων και των οχημάτων της Δ.Τ.Υ. Π.Ε Κοζάνης
 29. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών, σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Ν. 5056/2023, του έργου: “Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου”ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΑΓΓΙΛΙΩΤΟΥ ΧΡ. ΕΥΔΟΞΙΑ
 30. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του Διαγωνισμού  για την ανάθεση της   προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»
 31. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου : « Κατασκευή Τοιχείου – Προστασία Πρανών Ρέματος στην Φλώρινα »
 32. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου Σταθμού Μηχανημάτων», Προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 €
 33. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου Σταθμού Μηχανημάτων», Προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 €
 34. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – Β’  ΦΑΣΗ»
 35. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – Β΄ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 2.900.000,00 € με Φ.Π.Α.
 36. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας της μελέτης:  «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΥΣΣΙΝΙΑ-ΒΙΤΣΙΟΥ»
 37. Διόρθωση της αριθμ. 2076/27-12-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορούσε την έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά της Επιτροπής Διαγωνισμών
 38. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 39. Έγκριση επιστροφής  αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 40. Έγκριση επιστροφής  αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 41. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 42. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ. 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας