6η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της παρ.1 του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 8η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 28/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 2707/20-02-2023 αίτηση διακοπής εκμίσθωσης της Μάρκου Βασιλικής και έγκριση εκμίσθωσης εκ νέου.
 3. Παραγραφή τιμολογίου λόγω παρέλευσης πενταετίας.
 4. Τέλεση μνημόσυνου για τους εκτελεσθέντες κατοίκους υπό των Γερμανών στην Κοινότητα Αετού του Δήμου Αμυνταίου.
 5. Γνωμοδότηση για το έργο με τίτλο «Διάγραμμα ύλης συντήρησης, σήμανσης, και ανάδειξης περιηγητικών και ποδηλατικών διαδρομών στις Δε Νυμφαίου και Αετού του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 73.411,58€, που κατατέθηκε στο Δήμο Αμυνταίου από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ».
 6. Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για το έργο με τίτλο «Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 73.819,17€.
 7. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση Δ.Α.Κ. Λεχόβου» προϋπολογισμού μελέτης 512.500,00€.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις –Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών & Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αετού»  προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις – Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών & Πεζοδρομίων Δ.Ε. Φιλώτα»  προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων δημοτικών Δ.Ε. Φιλώτας» προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.
 11. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εκτέλεσης της Προγραμματική Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: “Ύδρευση Δ.Ε. Αμυνταίου και Αετού, Δήμου Αμυνταίου, από επιφανειακά υδάτινα σώματα και εσωτερικά δίκτυα οικισμών”
 12. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης για την αγορά αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Σκλήθρου
 13. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 20/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης