44η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 31/08/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 4.343.500,00€ (Με Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Υποστήριξη ωρίμανσης έργων της Έδρας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Προϋπολογισμού: 92.327,80€  (Με Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Εργασίες μετατροπής του κτιρίου του πρώην Ειρηνοδικείου Σερβίων σε κτίριο του Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων» Προϋπολογισμού: 207.620,00€  (Με Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Ανέγερση μνημείου Χρύσανθου Θεοδωρίδη» Προϋπολογισμού: 10.000,00€  (Με Φ.Π.Α.)
 6. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης» Συνολικού Προϋπολογισμού: 2.373.387,10 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή του Σαρανταπόρου» Π.Ε. Καστοριάς
 8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ –Α΄ΦΑΣΗ» Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση Φωτισμού Εθνικού-Επαρχιακού Οδ. Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»
 10. Έγκριση  Ι πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού της μελέτης : «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Βαρικού» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου του έργου: «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Συντήρησης ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ»
 12. Έγκριση του πρακτικού IΙ της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2021 – 2022» Προϋπολογισμού 371.988,33 € (με Φ.Π.Α.)
 13. Έγκριση του πρακτικού ΙI του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 56.564,11 € (με Φ.Π.Α. 24%)
 14. Έγκριση του πρακτικού Ι του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 46.100,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
 15. Έγκριση νέων δρομολογίων για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς του σχολικού έτους 2021-2022
 16. Έγκριση παράτασης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2020-2021 για το χρονικό διάστημα  έως  30-06-2022
 17. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 18. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 19. Έγκριση προς διαπραγμάτευση αδιάθετων δρομολογίων του Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων και τις απαιτούμενες τροποποίησεις, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 20. Έγκριση Πρακτικού  αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που αφορούν στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πλευρικών ενημερωτικών πινακίδων για τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων με άγρια ζώα και πληροφοριακών πινακίδων στα πλαίσια του έργου LIFE SAFE – CROSSING»
 21. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 7.000 τεμαχίων χειρουργικών γαντιών βινυλίου, μιας χρήσης για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊου Covid – 19
 22. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης, για την προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών & εργασιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα έργου της Δ.Τ.Ε Έδρας ετών 2021-2022-2023
 23. Έγκριση πολυετούς υποχρέωσης καθώς και προδέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 358.103,56 € για τη διεξαγωγή διαγωνισμού προμήθειας πετρελαιοειδών για τα έτη 2022-2023 για την κάλυψη αναγκών της ΠΕ Καστοριάς
 24. Έγκριση τροποποίησης της με αρ. 1398/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ (ΑΔΑ: 66ΛΨ7ΛΨ-ΖΔ7)
 25. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Διαγράμμιση επαρχιακών οδών Π.Ε. Κοζάνης»
 26. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Σκοπευτικού Ομίλου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Πανελλήνιου Αγώνα Σκοποβολής στις 3-4-5 Σεπτεμβρίου του 2021
 27. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του 4ου αγώνα ανωμάλου δρόμου την 5η Σεπτεμβρίου του 2021 στη Λευκοπηγή Κοζάνης
 28. Συνδιοργάνωση στην επιστημονική ημερίδα « Έρευνα και Καινοτομία στη Σύγχρονη Επιστήμη »
 29. Συνδιοργάνωση στις εκδηλώσεις «Αυλή των ασμάτων και των θεαμάτων»
 30. Συνδιοργάνωση στις εκδηλώσεις μνήμης «ΙΩΝΕΙΑ 2021»
 31. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 18η/2021
 32. Έγκριση δαπάνης που αφορά  εκ παραδρομής παράλειψη εκτέλεση απόφασης 114/20  του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας,για  δικαστική δαπάνη , της ενάγουσας εταιρείας «Στεφανοπούλου Πολυξένη και Σια Ο.Ε.»
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη) για το με αριθμό ΚΥ 8381 παραχωρούμενο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όχημα
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση πιστοποιητικού SSL του domain pdm.gov.gr για τις  ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)
 35. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
 36. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 37. Έγκριση δαπάνης έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών
 38. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 40. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 41. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης ΠΔΕ Π.Ε. Γρεβενών
 42. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης ΠΔΕ ΣΑΕ 571 Π.Ε. Γρεβενών
 43. Έγκριση άσκησης μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης για την χρονική επέκταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών  σε σχολικές μονάδες της ΠΕ Γρεβενών του σχολικού έτους 2020-2021
 44. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 45. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 46. Ορισμός δικηγόρου
 47. Ορισμός δικηγόρου
 48. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 49. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στην ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας