4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  Δια Ζώσης

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής 

Κ Α Λ Ε Ι 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

 1. Γεωργίτση Γεώργιο
 2. Γκερεχτέ Λάζαρο
 3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Βόσδου Σωτήριο
 6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 07/02/2024 και ώρα 11:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 4/2024
 3. Έγκριση ανάληψης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη   Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ Berlin 2024 (Βερολίνο, 5-7 Μαρτίου)
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός Π.Ε. Γρεβενών έτους 2024»
 5. Έγκριση διάθεσης για το έργο «Βελτίωση δρόμου Λιανοτόπι-Γράμμος (Β’ φάση)»
 6. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση αγώνα Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Τοξοβολίας U21 & U18 Ολυμπιακού και Σύνθετου Τόξου Κλειστού Χώρου
 7. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της συνδρομής της Π.Δ.Μ. στην ιστοσελίδα «KODIKO.GR»
 1. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 2. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
 3. Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 12ης Οκτωβρίου 2023 για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
 4. Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 11ης  Δεκεμβρίου 2023 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ»
 5. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2023»
 6. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων  αχρεωστήτως καταβληθέντων
 7. Έγκριση κατάρτισης (τροπ. 0) Προγράμματος έργων, για το 2024, της   Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας  που χρηματοδοτούνται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας (ΕΑΠ), στο πλαίσιο του τέλους Ανάπτυξης  2012 – 2016(4Ο Ε.Α.Π. /Δ.Ε.Η)
 8. Έγκριση Κατάρτισης (Τροπ.0) του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2024
 9. Έγκριση κατάρτισης (τροπ. 0) Τεχνικού Προγράμματος της   Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας  που χρηματοδοτείται από τo “ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025”»  ΣΑΝΠ 241 για το 2024
 10. Έγκριση κατάρτισης (τροπ. 0) Τεχνικού Προγράμματος της   Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας  που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 041 για το 2024
 11. Έγκριση κατάρτισης (τροπ. 0) Τεχνικού Προγράμματος της   Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας  που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 541 για το 2024
 12. Έγκριση κατάρτισης (τροπ. 0) Τεχνικού Προγράμματος της   Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας  που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 241 για το 2024
 13. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2023-24 με Ταξί,  λόγω νέου αιτήματος του Δημοτικού Σχολείου Μανιακίου Δήμου Αμυνταίου
 14. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 15. Έγκρισή Υποβολής Πρότασης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έργο:  «Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού  για τη Χειμερινή Περίοδο 2024-2025 Π.Ε. Φλώρινας», στο «Π.Π.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», στον Άξονά Προτεραιότητας: 2.4«Πρόληψη και  Διαχείριση Κινδύνων», με τίτλο «Αποχιονισμός Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2024-2025», Κωδικός Πρόσκλησης: Π85-25, ΟΠΣ: 7548
 16. Έγκρισή Υποβολής Πρότασης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έργο:  «Προμήθεια Αλατιού Αποχιονισμού Δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2024-2025», στο «Π.Π.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», στον Άξονά Προτεραιότητας: 2.4«Πρόληψη και  Διαχείριση Κινδύνων», με τίτλο «Αποχιονισμός Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2024-2025», Κωδικός Πρόσκλησης: Π85-25, ΟΠΣ: 7548

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.  

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας