15η πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 444779/16-07-2021 (Β’ 3117), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, την 21 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Τροποποίηση της αριθ. 328/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου σχετικά με εκλογή αντιπροσώπου στον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.- Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
  2. Εγκατάσταση προσωρινής κατασκευής εκθετηρίου κρασιού και αγροτικών προϊόντων σε κοινόχρηστο χώρο της Δ.Κ. Αμυνταίου, Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
  3. Έγκριση του Κανονισμού Άρδευσης Κοινότητας Λεχόβου, Δ. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  4. Ανάκληση της 357/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου σχετικά με έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πεδινού για τη δημιουργία πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  6. Επικαιροποίηση αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων σχετικά με την ανάθεση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των κοινοτικών ακινήτων στην Τ.Κ. Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με την αριθ. 101/2018 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινα, σύμφωνα με την αριθ. 182/2021 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  8. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για το αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Τζάτζιου Αναστασίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
  9. Σύσταση δουλείας στο αγρόκτημα Φιλώτα για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτας». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
  10. Κατ’ αρχήν συζήτηση επί της αριθ. πρωτ. 96320/25-06-2021 επιστολής του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την κατάθεση προτάσεων προς το ΥΠΕΝ, για το υπό διαμόρφωση ειδικό χωροταξικό ΑΠΕ στα όρια του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Δήμαρχος Μπιτάκης Α.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης

 

 

Σημείωση:

Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας στα τηλέφωνα 2386350109 και 2386350119, ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις [email protected] και [email protected], καθώς και στις αρμόδιες διευθύνσεις του Δήμου Αμυνταίου (τηλ. 2386350156, 2386350126, 2386350161, 2386350134)

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την  ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στ