15η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 15/03/2022 και ώρα 10:00  δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Ωρίμανση έργων ανάπτυξης Νομού Κοζάνης (έτος 2022)» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης )
 1. Έγκριση ή μη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού  Διεθνή Διαγωνισμού για την    “Προμήθεια ενός (1)  Ελκυστήρα-Τράκτορα  και ενός (1) Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader), για την κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς», Προϋπολογισμού με ΦΠΑ : 550.000,00 €( Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Δ/κού Οικ/κού)
 1. Τροποποίηση της 173/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καστοριάς)
 2. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Παρεμβάσεις στην Ε.Ο 22 από τον κόμβο    Κύρου προς ΚΤΕΟ –  Ασφαλτοστρώσεις», αναδόχου ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Τεχνικών Έργων)
 3. Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την Προμήθεια και εγκατάσταση άκρως απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού στον Υποσταθμό Μέσης Τάσης και Επισκευή – Αναβάθμιση BMS Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, προϋπολογισμού 21.862,44 ευρώ(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς )
 1. Έγκριση κατάρτισης (τροπ. 0) του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2022 (Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας)
 1. Έγκριση κατάρτισης (τροπ. 0) Τεχνικού Προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 241 για το 20222022 (Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας)
 2. Έγκριση Κατάρτισης (Τροπ.0) του προγράμματος έργων 2022 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας (ΕΑΠ), στο πλαίσιο του τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016 (ΔΕΗ) 2022 (Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας)
 3. Έγκριση κατάρτισης (τροπ. 0) Τεχνικού Προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 041 για το 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας)
 4. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2021» (Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών – Δ/νση Τεχνικών Έργων)
 5. Έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα έτους 2022 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών)
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 200 βιβλίων με θέμα «Κλέφτικα τοπικά, δημοτικά τραγούδια» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς Αθλητισμού -Πολιτισμού)
 7. Έγκριση δαπάνης που αφορούν δικαστικά έξοδα (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού (έδρα))
 8. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 400,00€ για παράταση μίσθωσης χώρου για τη στέγαση υπηρεσιών δημόσιας υγείας(Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού (έδρα))
 9. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Δ/κού – Οικονομικού)
 10. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Δ/κού – Οικονομικού)
 11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Δ/νση Οικονομικού)
 12. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Δ/νση Οικονομικού)
 13. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Δ/νση Οικονομικού)
 14. Έγκριση δαπανών έτους 2022΅Π.Ε. Γρεβενών(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών– Δ/νση Δ/κού – Οικονομικού)
 15. Ορισμός δικηγόρου(Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικών)
 16. Ορισμός δικηγόρου(Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικών)
 17. Ορισμός δικηγόρου(Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικών)
 18. Ορισμός δικηγόρου(Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικών)
 19. Ορισμός δικηγόρου(Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικών)
 20. Ορισμός δικηγόρου(Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικών)
 21. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Κιοσέ(Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας)
 22. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριου Βόσδου(Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας)
 23. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών Ντιό Ευφροσύνης (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Πράσινου Μετασχιματισμού και Μεταφορών)

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας