Χρηματοδότηση 5 Δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων στις περιοχές παρέμβασης των ΒΑΑ Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Φλώρινας

Χρηματοδότηση 5 Δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων στις περιοχές παρέμβασης των ΒΑΑ Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Φλώρινας, συνολικού προϋπολογισμού 1,18 εκ. ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης, υπέγραψε τη χρηματοδότηση, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020, 5 Δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων στις περιοχές παρέμβασης των ΒΑΑ Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Φλώρινας, συνολικού προϋπολογισμού 1.178.120 ευρώ, με Δικαιούχους τις Αστικές Αρχές των 5 Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και στόχο την παροχή συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε άνεργους, σε ειδικότητες που σχετίζονται με τους τομείς τής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και με τα προβλεπόμενα στα Επιχειρησιακά Σχέδια της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του κάθε ΒΑΑ. Οι δράσεις που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν προπαρασκευαστικές δράσεις προετοιμασίας των ανέργων που θέλουν να αποκτήσουν πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες και στη συνέχεια να προωθηθούν στην απασχόληση, με τελικό στόχο τη μείωση του ποσοστού ανεργίας της Περιφέρειας και ειδικά των περιοχών παρέμβασης.

Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν οι Δράσεις:

 1. Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 600 ευρώ.

Αφορά σε δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων 140 ανέργων από την περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Γρεβενών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, που αποτελούν πρόσφορο πεδίο οικονομικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, στον Δήμο Γρεβενών, έμφαση θα δοθεί σε θέσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, τις νέες τεχνολογίες και τον αγροδιατροφικό τομέα, όπου μπορούν να αναπτυχθούν ποιοτικά, ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

 1. Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 480 ευρώ.

Αφορά στην παροχή συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων 120 ανέργων, κατοίκων της περιοχής ΕΣΣΒΑΑ του Δήμου Καστοριάς σε ειδικότητες που σχετίζονται με τομείς της RIS3 και των Επιχειρησιακών Σχεδίων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, με σκοπό την προώθηση τους στην απασχόληση. Οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν, θα καταρτιστούν στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και του ψηφιακού μάρκετινγκ & ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ έμφαση θα δοθεί στους αιτούντες που θα προέρχονται από τον κλάδο της γουνοποιίας.

 1. Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Κοζάνης, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 360 ευρώ.

Αφορά στην συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση 120 ανέργων που διαβιούν στην αστική περιοχή Κοζάνης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας, οι οποίοι αποτελούν πρόσφορο πεδίο οικονομικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

 1. Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 840 ευρώ.

Αφορά στην υλοποίηση 5 προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για 120 ανέργους στα αντικείμενα,

 • Στέλεχος επιχειρήσεων παραγωγής, τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων,
 • Στέλεχος digital marketing – Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης),
 • Στέλεχος digital marketing – Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, (Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης),
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού Υπολογιστών,
 • Στέλεχος κοινωνικής φροντίδας.
 1. Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 840 ευρώ.

Αφορά στην υλοποίηση 5 προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για 120 ανέργους στα αντικείμενα,

 • Τεχνίτης Θερμομόνωσης
 • Διαχείριση και Εμπορία αγροτικών προϊόντων
 • Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Στέλεχος digital marketing – Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Στέλεχος Διαχείρισης και Οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Όλα τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εξάσκηση και πιστοποίηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

Τα έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 8 – «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, αλλά και πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς Facebook: @eyddym , Twitter: @eyd_dym &   Instagram: @eyd_dym