Χρηματοδότηση της βελτίωσης των κτιριακών υποδομών και της προμήθειας ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού τού Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Λευκώνα Δήμου Πρεσπών

Χρηματοδότηση της βελτίωσης των κτιριακών υποδομών και της προμήθειας ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού τού Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Λευκώνα Δήμου Πρεσπών, προϋπολογισμού 289.250 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία”, του ΕΣΠΑ 2014-2020

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε ένταξη της Πράξης με τίτλο “Αναβάθμιση υποδομών Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Λευκώνα Δήμου Πρεσπών”, συνολικού προϋπολογισμού 289.250 ευρώ, που αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων βελτίωσης των κτιριακών υποδομών και της προμήθειας ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού τού Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Λευκώνα Δήμου Πρεσπών, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία”, του ΕΣΠΑ 2014-2020, με Δικαιούχο την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω 2 Υποέργων και συγκεκριμένα:

  • Τη βελτίωση κτιριακών υποδομών και Η/Μ εγκαταστάσεων Περιφερειακού Ιατρείου, το οποίο περιλαμβάνει, ενδεικτικά, εργασίες τοποθέτησης θερμομόνωσης στο σύνολο των εξωτερικών τοιχοποιιών και στην οροφή του κτιρίου, αντικατάστασης των υπαρχόντων, παλιών κουφωμάτων με νέα, με διπλό τζάμι, PVC, πολυθαλαμικά, ανασχεδιασμού (καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών, δημιουργία νέων τοιχοποιιών με ελαφριά δόμηση) και αναβάθμισης (αντικατάσταση εσωτερικών κουφωμάτων, δαπέδων, εφαρμογή χρωματισμών σε τοίχους και οροφές) εσωτερικών χώρων, αναβάθμισης χώρων wc (αποξήλωση πλακιδίων και ειδών υγιεινής και τοποθέτηση νέων), εξωραϊσμού του περιβάλλοντος χώρου, της περίφραξης του οικοπέδου και του λεβητοστασίου, εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης, εκσυγχρονισμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού κλπ
  • Προμήθεια ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού.

Η υλοποίηση της Πράξης αυτής θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του 3ου Πυλώνα Ανάπτυξης της ΟΧΕ/«Βελτίωση Διασύνδεσης, Πρόσβασης και Οργάνωσης Υποδομών και Υπηρεσιών» και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου 3.3/«Βελτίωση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας», καθώς χωροθετείται εντός της Περιοχής Παρέμβασης της ΟΧΕ για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας και θα βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας, τόσο για τους κατοίκους της περιοχής, όσο και για τους επισκέπτες.

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 9 – «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία”, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.