Υπογραφή σύμβασης προμήθειας ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

Υπογράφηκε χθες Τετάρτη  24 Ιανουαρίου 2024 η σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και την προσφορά του αναδόχου, έναντι ποσού 31.979,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το συμβατικό αντικείμενο αφορά την προμήθεια ενός ημιφορτηγού οχήματος 4Χ4  για την κάλυψη διαφόρων αναγκών του Δήμου όπως μεταφορά υλικών – εξοπλισμού και προσωπικού για την εκτέλεση εργασιών ύδρευσης, αποχέτευσης, συντήρησης οδών, επισκευής οδικής σήμανσης, μεταφορά κλαδιών και άλλων ογκωδών άχρηστων αντικειμένων από δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους κλπ.

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου κ. Ιωάννη Λιάση, αφενός, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και, αφετέρου του κ. Κωνσταντίνου Μαυρίδη, εκπρόσωπου της εταιρείας MΚ CARS & TRUCKS E.E, με έδρα την Γέφυρα Θεσσαλονίκης, και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται (90) ημέρες από την υπογραφή της παρούσας.