Υπεγράφη η σύμβαση του έργου ‘’ άρση επικινδυνότητας και κατεδάφιση ετοιμόρροπων κτιρίων’’

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Άνθιμος Μπιτάκης υπέγραψε την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 σύμβαση κατασκευής έργου ‘’ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ’’. Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στις 52.080,00 ευρώ  και ανάδοχος είναι ο Καρακώστας Χρ. Εμμανουήλ.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατεδάφισης μεμονωμένων στοιχείων κτισμάτων από διάφορα υλικά κατασκευής, χειρωνακτικά ή μη χρήση μηχανημάτων, ικριωμάτων ή αναρτημένων δαπέδων εργασίας καθώς και κατεδάφιση ολόκληρων κτιρίων για την άρση της επικινδυνότητας κτισμάτων στα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί από τους ιδιοκτήτες  τα μέτρα άρσης επικινδυνότητας εντός των προβλεπόμενων χρόνων, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων, είτε λόγω αδιαφορίας είτε λόγω αγνώστων ιδιοκτητών.

Ακόμη, προβλέπονται φορτοεκφορτώσεις και αποκομιδή των προϊόντων κατεδαφίσεων προκειμένου να μείνει καθαρός ο χώρος μετά την επέμβαση. Στη τελική  φάση προβλέπεται η κατασκευή τυχόν αναληματικών τοίχων, επιχρισμάτων ή περιφράξεων σε εναπομένοντα τμήματα ιδιοκτησιών, για προστασία του χώρου καθώς και αποκατάσταση της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων.

Η  επιμέτρηση θα γίνεται ανά κτίριο και θα αποστέλλεται μαζί με το ΚΑΕΚ του κτιρίου (αν υπάρχει) στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες καταλογισμού των χρημάτων στους ιδιοκτήτες , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί επικίνδυνων κατασκευών.

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Αμυνταίου