Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούν      ται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018) και την με αριθμό 488/35496/25-04-2023εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 3/2024) στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 26Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας»

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας.

2. «Έγκριση οργάνωσης και συνδιοργάνωσης αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων των δομών της Δ/νσης της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου  Φλώρινας για το έτος 2024»

Εισηγητής κος Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της καςΑφροδίτης Κεσίδου, Διευθύντριας τηςλυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

3. «Αποζημίωση αιρετών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας»

Εισηγητής κοςΚωνσταντίνος Μαραγγός, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

4. «Ορισμός Εκπροσώπων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ¨Αναπτυξιακού Οργανισμού Φλώρινας Α.Ε.¨»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

5. «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας με τίτλο: Οptimalmanagement of waterresourcesafter the rationalhandling of tourismrequirements και ακρωνύμιο: Safeguardingmountainurbanwatersupplies, στο πρόγραμμα Interreg 2021-2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα-Αλβανίᨻ

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

6. «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας με τίτλο: UniversalLocalMobility και ακρωνύμιο: UMove, στο πρόγραμμα Interreg 2021-2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα-Αλβανίᨻ

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

7. «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας με τίτλο: ¨Έξυπνες Πόλεις¨ – “Smart Cities”, στο πρόγραμμα Interreg 2021-2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα-Αλβανίᨻ

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

8. «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας με τίτλο: Cross-BorderUnificationthroughLocalTourism, Innovation, Values, and EnvironmentalAction και ακρωνύμιο: CULTIVATE, στο πρόγραμμα Interreg 2021-2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα-Αλβανίᨻ

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

 

Ο κος Ν.Μ., Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται στη συνεδρίαση, σύμφωνα με την με Α.Π. Εμπ. 4/16-03-2023 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και το με Α.Π. Εμπ. 1/02-01-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Φλώρινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΑΡΑΓΓΟΣ