Συνεργασία μεταξύ Δήμου Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου

Συνεργασία μεταξύ Δήμου Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου, για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών τους ορίων

Tη Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Φλώρινας και του Δήμου Αμυνταίου για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών τους ορίων, υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Αμυνταίου, Λιάσης Ιωάννης με τον Δήμαρχό Φλώρινας, Γιαννάκη Βασίλειο.

Ειδικότερα, µε την παρούσα Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας επιδιώκεται η συνένωση δυνάμεων των συμβαλλόμενων Δήμων ώστε να εξυπηρετούνται επαρκώς ως προς τις αρμοδιότητες Υπηρεσίας Δόμησης. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται αφενός η επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Αμυνταίου µε το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό που διαθέτει η Υ∆ΟΜ του Δήμου Φλώρινας, καθώς ο Δήμος Αμυνταίου δεν διαθέτει επάρκεια προσωπικού µε τους όρους του άρ. 97Α του Ν. 3852/10, ούτε κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και κατάλληλη υποδομή για την λειτουργία Υ∆ΟΜ, αφετέρου επιδιώκεται η ενίσχυση της Υ∆ΟΜ Φλώρινας σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή και υποστηρικτικές υπηρεσίες από τον Δήμο Αμυνταίου έτσι ώστε να ασκούνται οι αρμοδιότητες µε επάρκεια και αποτελεσματικότητα.

Η υποστήριξη θα παρέχεται στην έδρα της Υ∆ΟΜ του Δήμου Φλώρινας, στην οποία και θα παραμείνει η χωρική αρμοδιότητα για τους εδώ συμβαλλόμενους Δήμους κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 4. Οι υπάλληλοι της υπάρχουσας Υ∆ΟΜ του Δήμου Φλώρινας και οι υπάλληλοι που θα διατεθούν από τον Δήμο Αμυνταίου θα μισθοδοτούνται από τον αντίστοιχο Δήμο τους και θα αναλαμβάνουν υποθέσεις ακινήτων στο σύνολο της έκτασης που η ΥΔΟΜ του Δήμου Φλώρινας ασκεί πολεοδομικές αρμοδιότητες, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, κατά την κρίση των Προϊσταμένων της Υ∆ΟΜ Φλώρινας, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται επαρκώς οι υποθέσεις των εδώ συμβαλλόμενων Δήμων.

Ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου μας, ότι από τη Δευτέρα 22 Απρίλιου 2024  θα μπορούν να απευθύνεται στην ΥΔΟΜ Φλώρινας και να εξυπηρετούνται για θέματα που τους απασχολούν.

 

Γραφείο Τύπου Δημάρχου Αμυνταίου