Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ«ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ»ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018) και την με αριθμό 488/35496/25-04-2023εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 3/2024) στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 25Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Ανανέωση παραχώρησηςμιας αίθουσας και των βοηθητικών χώρων του πρώην Νηπιαγωγείου Ιτιάς στον Μορφωτικό – Εκπολιτιστικό – Περιβαλλοντικό – Πολιτιστικό Σύλλογο Ιτιάς ¨ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ¨, για πέντε χρόνια»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

 

2. «Ανανέωση παραχώρηση μίας αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τριποτάμου και του Νηπιαγωγείου Τριποτάμου στον Αθλητικό Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Τριποτάμου ¨Ο ΑΡΗΣ¨»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

3. «Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Δροσοπηγής, στον Σύλλογο Ορειβασίας Χιονοδρομίας Φλώρινας ΣΟΧ»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

4. «Παραχώρηση της αίθουσας γυμναστηρίου/πολλαπλών χρήσεων του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας, στον ΟΕΝΕΦ»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

5. «Ανάθεση για υλοτομία, λόγω έκτακτης κάρπωσης καυσοξύλων από τη συστάδα 7β δάσους Δημοτικής Κοινότητας Ατραπού Δήμου Φλώρινας λόγω χιονοθλασιών, σε ΔΑΣΕ»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

6. «Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Βαρθολομαίου-Σ.Σ. Βεύης Δήμου Φλώρινας σε ΔΑΣΕ»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

7. «Έγκριση Απολογιστικών Στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας, για το οικονομικό έτος 2023»

Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.

8. «Έγκριση Απολογιστικών Στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας, για το οικονομικό έτος 2023»

Εισηγητής κος Παύλος Αλεξιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.

9. «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ Δήμου Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

10. «Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής και ορισμός του ταμία για την είσπραξή της από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων»

Εισηγητής κος Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

11. «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, συνοπτικού Ισολογισμού και προσαρτήματος, χρήσεως 2020, του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Διευθύντριας του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.

12. «Έγκριση Απολογισμού του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας οικονομικούέτους 2023» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 169/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

13. «Ετήσια αναφορά δράσεων υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Φλώρινας 2023-2024 και απολογισμός απορρόφησης κονδυλίων» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 228/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

 

14. «Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Αβέρωφ 78Α στη πόλη της Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 241/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

15. «Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Φλώρινας σε οδούς περιμετρικά των Σχολικών Μονάδων της Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 242/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

16. «Σχετικά με την δημοπράτηση ή μη ακινήτου, ήτοι κοινόχρηστος χώρος εντός της λαϊκής αγοράς (στέγαστρο) έναντι του Σούπερ Μάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.= 39,45 τ.μ.» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 243/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

17. «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας (δίπλα από το γραφείο του Προέδρου) του Κοινοτικού καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Υδρούσας Δήμου Φλώρινας1» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 252/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

18. «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δύο (2) αιθουσών του Κοινοτικού καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπιάς Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 253/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

19. «Σύσταση επιτροπών άρθρου 30 ν. 5056/23 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων σχολικών επιτροπών και της καταργούμενης δημοτικής επιτροπής παιδείας του άρθρου 50 του ν. 1566/85»

Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

 

Ο κος Ν.Μ., Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται στη συνεδρίαση, σύμφωνα με την με Α.Π. Εμπ. 4/16-03-2023 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και το με Α.Π. Εμπ. 1/02-01-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Φλώρινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΑΡΑΓΓΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ