Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Σε Τακτική Συνεδρίαση συνήλθε το Δημοτικό Συμβουλίο Αμυνταίου, την 29η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μμ η οποία πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom. Λόγω τεχνικών προβλημάτων η Συνεδρίαση δεν μεταδόθηκε ζωντανά.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης: 

 1. Τροποποίηση της αριθ. 20/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ. – Εισηγητής: Δήμαρχος Μπιτάκης Α.

Με διαπιστωτική πράξη αντικατάσταθηκαν ένα τακτικό και δύο αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ

 1. Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ.- Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαϊδης Χ.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ

 1. 2ηΕπέκταση χρόνου λειτουργίας Παράλληλης Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Αμυνταίου. .- Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαϊδης Χ.

Ομόφωνα ψηφίστηκε η 2ηΕπέκταση χρόνου λειτουργίας Παράλληλης Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Αμυνταίου

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με αριθ. 56/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

Ομόφωνα ψηφίστηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με αριθ. 56/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 1. Έγκριση ή μη της αριθ. 57/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.– Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

Ομόφωνα ψηφίστηκε η αριθ. 57/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου περί μείωσης τελών χρήσης κατά 50% κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021

 1. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2021 – 2022», προϋπολογισμού 364.739,80€. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου η διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2021 – 2022», προϋπολογισμού 364.739,80€.

 1. Απόφαση καθορισμού χρήσης γης, τμήματος της υπ. αριθμ. ΚΑΕΚ 270790501003 έκτασης, εντός των γεωγραφικών ορίων Κοινότητας Πελαργού, ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

Ομόφωνα καταψηφίστηκε ο καθορισμός χρήσης γης, τμήματος της υπ. αριθμ. ΚΑΕΚ 270790501003 έκτασης εντός των  γεωγραφικών όριων Κοινότητας Πελαργού, ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση της συστάδας 3α του δασοκτήματος της  Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου.  – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

Ομόφωνα ψηφίστηκε η δημοπράτηση της συστάδας 3α του δασοκτήματος  της  Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση των συστάδων 6α και 6β του δασοκτήματος της  Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.  – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

Ομόφωνα ψηφίστηκε η δημοπράτηση των συστάδων 6α και 6β του δασοκτήματος  της  Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου

 1. Ανάκληση της αριθ. 190/2020 απόφασης ΔΣ Αμυνταίου. Καθορισμός εκ νέου αμοιβής δικηγόρου για παράσταση στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αριθ. 63/2021 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.

Ομόφωνα ψηφίστηκε η Ανάκληση της αριθ. 190/2020 απόφασης ΔΣ Αμυνταίου. Καθορισμός εκ νέου αμοιβής δικηγόρου για παράσταση στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αριθ. 63/2021 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου

 1. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου ο Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού».

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Αμυνταίου