Σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την παύση ορυχείων (λιγνίτη) Αμυνταίου παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλειος Άμπας

Σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, που θα δημιουργηθούν, στο μέλλον, από την παύση ορυχείων (λιγνίτη) Αμυνταίου, παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Βασίλειος Άμπας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το μεσημέρι της Πέμπτης 10/12. Η λεκάνη Αμύνταιου είναι η μοναδική υδρολογική λεκάνη στον Ελλαδικό χώρο στα όρια της οποίας περιέχονται τέσσερις λίμνες (Βεγορίτιδα, Πετρών, Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη). Οι λίμνες πλην της Βεγορίτιδας περιέχουν μικρό όγκο νερού γιατί έχουν μεγάλη έκταση και μικρό βάθος. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι μικρές μεταβολές στον όγκο του νερού λόγο αντλήσεων για άρδευση ή αυξημένης εξάτμισης να έχουν σαν συνέπεια μεγάλες μεταβολές στην έκταση των λιμνών. Οι λίμνες συνδέονται υδραυλικά μεταξύ τους επομένως κάθε επέμβαση στην μια εξ’αυτων έχει επιπτώσεις και στις άλλες.

Αξιοποιώντας διάφορα τοπογραφικά δεδομένα, που παρουσιάζονται στο παραπάνω βίντεο, ο κ. Άμπας ανέφερε πως αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το απόλυτο υψόμετρο στην περιοχή των Βαλτονέρων έχει ήδη μειωθεί από 1.2 έως 1.4 μέτρα κι είναι επιστημονικά σίγουρο ότι θα υπάρξει μεγάλη κατολίσθηση των πρανών του ορυχείου Αμυνταίου στα βόρεια όρια του με την παύση λειτουργίας του.

Αυτό, όπως ανέφερε ο κ. Άμπας, σημαίνει ότι :

⦁ Θα υπάρξει κίνδυνος για τη ζωή πολιτών.

⦁ Θα υπάρξει απώλεια εκτάσεων που καλλιεργούνται.

⦁ Θα διακοπεί η φυσική ροή του νερού από την Χειμαδίτιδα προς την Πετρών με συνέπειες τον περιορισμό ή ακόμη και την εξαφάνιση της λίμνης των Πετρών και την ολοκληρωτική καταστροφή της προστατευόμενης περιοχής.

⦁ Θα υπάρξει κίνδυνος ολοκληρωτικού αφανισμού και τις λίμνης Χειμαδίτιδας στο έμμεσο μέλλον.

⦁ Θα διαταραχθεί το υδρολογικό ισοζύγιο της υδρολογικής λεκάνης Βεγορίτιδας.

⦁ Θα διαταραχθεί το οικοσύστημα και θα υπάρξει ολοκληρωτικός αφανισμός των προστατευόμενων περιοχών.

⦁ Για τη λίμνη που θα δημιουργηθεί εντός του ορυχείου δεν θα μπορέσει να ορισθεί ανώτερη και κατώτερη στάθμη ο όγκος του ορυχείου είναι πολύ μεγάλος για το υδατικό δυναμικό της περιοχής. Η λίμνη αυτή θα δέχεται τα στραγγίσματα από τα υπόγεια νερά της περιοχής που καλλιεργείται και έτσι τα νερά της θα περιέχουν σίγουρα νιτρικά. Άρα θα καθίστανται ακατάλληλα για την οποιαδήποτε χρήση.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης επεσήμανε πως οποιαδήποτε αμέλεια του ιδιοκτήτη του χώρου (ΔΕΗ) ή της κυβέρνησης για τις αποφάσεις περί μη λήψης έγκαιρων μέτρων θα έχει επίπτωση η οποία δεν μπορεί να αναστραφεί. Οι προτάσεις που κατέθεσε είναι:

⦁ Άμεση αποκατάσταση του ορυχείου με τρόπο ώστε να μειωθούν πιθανές καταρρεύσεις εντός του ορυχείου.

⦁ Άμεση εκπόνηση διαχειριστικών και τεχνικών μελετών (υδρολογικής, υδραυλικής, περιβαλλοντικής κ.α.) που θα διακόπτουν τη ροή νερών στο τέως έλος Χειμαδίτιδας και θα οδηγούν τα νερά του χειμάρρου του Σκλήθρου, απ’ ευθείας στην Λίμνη των Πετρών. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η κατασκευή ενός μεγάλου τεχνικού έργου στην περιοχή της Τ.Κ. Αγραπιδιών, όπου θα γίνεται διανομή του νερού είτε προς την Χειμαδίτιδα, ώστε να μην υπερχειλίζει και να μπορεί να επιτελεί τον ρόλο της στην προστασία των πουλιών, είτε προς την Λίμνη των Πετρών όλης της πλεονάζουσας ποσότητας από ένα νέο υδραυλικό έργο το οποίο θα στηρίζεται στην περιμετρική τάφρο που είχε κατασκευασθεί για την αποστράγγιση του Έλους.

Πηγή: kozan.gr