Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018) και την με αριθμό 488/35496/25-04-2023εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 3/2024) στην Τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 19Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2024»

Εισηγητής ο κος Λάζαρος Αντωνιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

2. «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»

Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

3. «Ορισμός και διάρκεια θητείας μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

4. «Ορισμός και διάρκεια θητείας μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

5. «Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας και συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

6. «Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΟΔ) της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Φλώρινας»

Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

7. «Έγκριση οργάνωσης αθλητικών, πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας και έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με πολιτιστικούς, αθλητικούς και λοιπούς συλλόγους, για το έτος 2024»

Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κουΑθανάσιου Κάτη, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας.

8. «Έγκριση σύνταξης  πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής σε βάρος του κ. Ι. Ε. του Ε. σχετικά με την καταπάτηση κοινόχρηστης  λωρίδας εμβαδού Ε=229,16 τ.μ. μεταξύ των οροσήμων 19 και 40, επί του ορίου του οικισμού της κοινότητας Νεοχωρακίου»

Εισηγητής ο κος Αθανάσιος Μπέλτσος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

9. «Περιεχόμενο πράξης προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»

Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

10. «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας στο πρόγραμμα Interreg 2021-2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία¨ – Ισότητα και Ανθεκτικότητα Υγείας: Πρωτοβάθμια Φροντίδα για Ευημερούσες Κοινότητες (Healthcare Equity And Resilience: Primary Care for Prosperous Communities)»

Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

11. «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας στο πρόγραμμα Interreg 2021-2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία¨ – Συντονισμένη Απόκριση σε έκτακτες καταστάσεις πλημμυρών-Στοχεύοντας στην διαχείριση και μείωση κινδύνων για την κοινότητα (Community FloodsResponseSystem – Movingtowardscommunitydisasterriskreductionmanagement)»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

12. «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας στο πρόγραμμα Interreg 2021-2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία¨ – Αναβίωση και διάδοση του τοπικού πολιτιστικού πλούτου και εθίμων (Revival and Dissemination of localculturalwealth and customs)»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

13. «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας στο πρόγραμμα Interreg 2021-2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία¨ – Ανάδειξη, Προστασία και Τουριστική Αξιοποίηση της Κοινής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Διασυνοριακής Περιοχής Ελλάδας-Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας (Highlighting, Protection and TourismUtilization of the Common ArchitecturalHeritage of the Cross-BorderRegion of Greece-Republic of North Macedonia)»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

 

 

14. «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας στο πρόγραμμα Interreg 2021-2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία¨ – Τουρισμός χωρίς εμπόδια: Προσβάσιμες περιπέτειες (Barrier-Free Tourism: AccessibleAdventures)»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

15. «Έγκριση οργάνωσης και συνδιοργάνωσης αθλητικών, ετήσιων εκδηλώσεων του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και λοιπών εκδηλώσεων των δομών της Δ/νσης του Πρώην ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας για το έτος 2024»

Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Διευθύντριας του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.

16. «Καθορισμός αποζημίωσης μελών Φιλαρμονικής Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Διευθύντριας του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.

17. «Καθορισμός ετήσιας εισφοράς μελών ΚΑΠΗ Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Διευθύντριας του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.

 

Ο κος Ν.Μ., Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται στη συνεδρίαση, σύμφωνα με την με Α.Π. Εμπ. 4/16-03-2023 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και το με Α.Π. Εμπ. 1/02-01-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Φλώρινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΑΡΑΓΓΟΣ