Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής 1ου διμήνου 2024

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καιτην με αρ. 98/8182/26-01-2024 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 3/2024) στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίαςτης Δημοτικής Αρχής1ουδιμήνου 2024που θα γίνει στις 27Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ μ.μ., για τη συζήτηση και ενημέρωση επί των ακόλουθων θεμάτων: 

1. «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων – κυνοκομείο: ενέργειες της δημοτικής αρχής»

Υποβληθείσα ερώτηση προς συζήτηση από τον κο Νικόλαο Ιωακειμίδη, Δημοτικό Σύμβουλο.

 

Ο κος Ν.Μ., Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται στη συνεδρίαση, σύμφωνα με την με Α.Π. Εμπ. 4/16-03-2023 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και το με Α.Π. Εμπ. 1/02-01-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Φλώρινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΑΡΑΓΓΟΣ