Πρόσκληση για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου έχοντας υπ’ όψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3463/06,
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 22 του Ν. 3202/03 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3023/02 ΦΕΚ 146 Α’) όπως αυτές ισχύουν,
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4555/18 και του Ν. 4604/19 ως ισχύουν.
  5. Την αριθμ. 12 εγκύλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών (ΑΔΑ: 65ΦΔ465ΧΘ7-5ΟΕ).

Καλεί

τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις επικείμενες εκλογές του Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τους επικεφαλείς των συνδυασμών υποψηφίων δημάρχων, υποψηφίων περιφερειαρχών ή εκπροσώπων τους σε κοινή σύσκεψη την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από την παράταξη την οποία νομίμως εκπροσωπούν και συνεπώς δεσμεύουν.

Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι η επίτευξη συμφωνίας για την κατανομή των χώρων προβολής του Δήμου, καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο.

Στη σύσκεψη θα γίνει καταγραφή όλων των διαπιστευμένων εκπροσώπων που θα παραστούν, των φορέων που αυτοί εκπροσωπούν και θα τηρηθούν αναλυτικά πρακτικά.

Η παρούσα πρόσκληση να δημοσιοποιηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου Αμυνταίου καθώς και με κάθε πρόσφορο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ