Πρόγραμμα εκδήλωσης Net Metering

Ο Δήμος Πρεσπών, διοργανώνει την Τελική Εκδήλωση του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο NET METERING, την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022 (ώρες: 9:45 – 14:00*), στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων “Λάζαρος Ναλπαντίδης” στο Δημαρχείο Πρεσπών, στο Λαιμό.

Βασικός σκοπός της εκδήλωσης, με την οποία ουσιαστικά ολοκληρώνεται το έργο NET METERING, θα είναι η παρουσίαση των δράσεων, αποτελεσμάτων και ωφελειών του έργου και της μεθόδου του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) στον Δημόσιο τομέα ενώ επίσης θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός του Δήμου Πρεσπών για την ενέργεια και το κλίμα καθώς και καινοτόμες λύσεις σχετικά με την ενεργειακή εξοικονόμηση από επιστήμονες και εκπροσώπους εταιριών του χώρου. Τέλος, στο πλαίσιο της Εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν επιτόπιες επισκέψεις για την επίδειξη κάποιων από τα πιλοτικά έργα του Δήμου Πρεσπών (κατασκευή και λειτουργία 2 Φωτοβολταϊκών Σταθμών με τη μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού σε αντλιοστάσια του Δήμου στους Ψαράδες και στο Πλατύ, αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με φωτιστικά και λαμπτήρες LED υψηλής απόδοσης).

Το έργο με ακρωνύμιο NET METERING και πλήρη τίτλο: “Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών Σταθμών για Ιδιοκατανάλωση με τη Μέθοδο του Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Δημοτικά Κτίρια/Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων και Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδοφωτισμού & Δημοτικών Υποδομών μέσω Αντικατάστασης Συμβατικών Λαμπτήρων με φωτιστικά LED”, έχει ως βασικούς στόχους την εξοικονόμηση ενέργειας, την αυτοπαραγωγή με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του δημόσιου φωτισμού στο περιβάλλον. Κατασκευάστηκαν πιλοτικές εγκαταστάσεις και στις δύο συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα και Αλβανία).

Το έργο NET METERING συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG-IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020.