ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 06 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄ μμ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση της 68/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην “Έγκριση Προϋπολογισμού 2017″»

Εισηγητής κος Νικόλαος Ευαγγέλου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

2. «Έγκριση της 69/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην “Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία  τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, για το έτος 2017″»

Εισηγητής κος Νικόλαος Ευαγγέλου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

3. «Έγκριση της 70/2016 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην “Έγκριση στοχοθεσίας 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας”»

Εισηγητής κος Νικόλαος Ευαγγέλου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

4. «Χρονική παράταση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών υπ αριθμ’ 7338 – 21/04/2015 & υπ’ αριθμ’ 12242 – 01/07/2016»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

5. «Οριστική παραλαβή του έργου “Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Περάσματος” με ανάδοχο τον κο Παπακοσμά Μάρκο, προϋπολογισμού 60.000,00 €, συμβατικής δαπάνης 29.400,00 € και τελικής δαπάνης 25.624,85 € μαζί με το Φ.Π.Α.»

Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Διευθυντή Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

6. «Οριστική Παραλαβή του έργου “Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Φλώρινας” με ανάδοχο την κα Μαρία Μοτεσνίτσαλη, Πολιτικό Μηχανικό  Τ.Ε. – Ε.Δ.Ε. προϋπολογισμού 133.471,96 € και συμβατικής δαπάνης 78.748,46 €»

Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Διευθυντή Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

7. «Παράταση χρόνου υλοτομίας της συστάδας 5β του Δημοτικού δάσους Πολυποτάμου»

Εισηγητής κος Νικόλαος Aλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

8. «Ανανέωση παραχώρησης χρήσης του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Πολυπλατάνου στον Αθλητικό Σύλλογο Καράτε “ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ” Φλώρινας, για ένα έτος»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντώνιου Σίπκα, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

9. «Τροποποίηση της με αριθ. 330/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικά με τον Καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ