Προμήθεια κινηματογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας

Προμήθεια κινηματογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας, στο πλαίσιο του ΒΑΑ Φλώρινας, συνολικού προϋπολογισμού 92 χιλ. ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης, υπέγραψε τη χρηματοδότηση, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020, της προμήθειας κινηματογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας, συνολικού προϋπολογισμού 92.389 ευρώ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Φλώρινας.

Η Φλώρινα έχει αναπτύξει ιδιαίτερη κινηματογραφική κουλτούρα, καθώς έχει αποτελέσει το σκηνικό για κινηματογραφικά αριστουργήματα. Πρόθεση του Δήμου είναι να επενδύσει και να προωθήσει αυτήν την κουλτούρα, στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάδειξη της σχέσης τής περιοχής με τον κινηματογράφο και την τουριστική αξιοποίηση αυτού του ιδιαίτερου χαρακτηριστικού. Μέσω της συγκεκριμένης Πράξης θα χρηματοδοτηθεί η αγορά τού αναγκαίου κινηματογραφικού εξοπλισμού για την υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων που υλοποιεί ο Δήμος Φλώρινας.

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 6 – «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, αλλά και πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και τους λογαριασμούς τής ΕΥΔ ΠΔΜ στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα στο Facebook: @eyddym , στο Twitter: @eyd_dym & στο Instagram: @eyd_dym