Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Με στόχο τον κοινό σχεδιασμό των δράσεων συνεδρίασε για πρώτη φορά η Ομάδα Συντονισμού για θέματα ανάπτυξης, απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και θεσμικής υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Συνεδρίασε τη Δευτέρα, η ομάδα συντονισμού για θέματα ανάπτυξης, απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και θεσμικής υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

“Η συνεδρίαση της Επιτροπής αυτής είναι μια επιβεβαίωσή της δέσμευσης που υπάρχει, αλλά και της συναντίληψης στο σχεδιασμό των δράσεών μας” τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης, ως συντονιστής της ομάδας.

Ο ρόλος της ομάδας είναι ενδεικτικά :

-Η τεκμηριωμένη, έγκαιρη και ταχεία διάγνωση, ανάδειξη και προώθηση αντιμετώπισης ζητημάτων αρμοδιότητάς της.

-Η παρακολούθηση του Περιφερειακού Ενεργειακού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας.

-Η παρακολούθηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

-Ο συντονισμός των εμπλεκόμενων Φορέων και Υπηρεσιών.

-Η συνεχής παρακολούθηση των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται καθώς και της πορείας τους, στα ζητήματα αρμοδιότητάς της.

-Η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της.

-Η διατύπωση προτάσεων για τις αναγκαίες θεσμικές ή/και διοικητικές ρυθμίσεις και στη συνέχεια, η υποστήριξη υλοποίησής τους.

-Η δημοσιοποίηση και ενημέρωση των πολιτών και πιο γενικά της κοινής γνώμης, των Υπουργείων κ.λ.π. με ενιαίο, συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, για τα αποτελέσματα της κοινής προσπάθειας.