Νόμιμο είναι….. Ηθικό είναι;;;;

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16/2024 από 16-02-2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ (ΑΔΑ ΨΗΤΒΟΕΤΔ-7Δ7αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ μετά από εισήγηση του Δημάρχου Αμυνταίου και Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ κ. ΛΙΑΣΗ Ιωάννηνα ορισθεί από 01-03-2024 το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ κ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ευθύμιος του Σταύρου,ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη απασχόληση στην ΔΕΤΕΠΑ, με μεικτή ΑΜΟΙΒΗ 12.825 ευρώ επιβαρύνοντάς τον Κ.Α.Ε. 61.01.00 «Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου» και επιβαρύνοντας παράλληλα και τον Κ.Α.Ε. 60.03 «Εργοδοτικές Εισφορές και Επιβαρύνσεις Έμμισθου Προσωπικού» με το ποσό 2.680 ευρώ.

Άρα συνολική επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό της ΔΕΤΕΠΑ για το 2024

12.825+2.680= 15.505 ΕΥΡΩ

Κ. Δήμαρχε, ενώ αρχικά ΟΡΘΩΣ λάβατε την απόφαση, ώστε να είστε Πρόεδρος της ΔΕΤΕΠΑ και έτσι δεν θα επιβαρυνόταν ο προϋπολογισμός της δημοτικής επιχείρησης με την αμοιβή του Προέδρου της δημοτικής επιχείρησης (άρθρο 3 παρ. 9 του Ν.1069/1980), πλην όμως μετά έκπληκτος διαπίστωσα τ’ ανωτέρω τα οποία είναι αναρτημένα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Κ. Δήμαρχε, παρόλο που η ανωτέρω απόφαση είναι ΝΟΜΙΜΗ την θεωρείτε ΗΘΙΚΗ για τους συμπολίτες μας που μετά την αύξηση, δυσκολεύονται ή και αδυνατούν ν’ ανταποκριθούν στους λογαριασμούς της ΔΕΤΕΠΑ ;;

Κ. Δήμαρχε με αυτές τις αποφάσεις, θα καταστεί εφικτό η δημοτική επιχείρηση να μειώσει τα κόστη της, για να επιτευχθεί ο πολυπόθητος ισοσκελισμός του προϋπολογισμού που διατείνεστε ή θα προβείτε και σ’ νέα αύξηση στο άμεσο μέλλον;;

Υ.Γ. Από πλευράς μου, το λυπηρό της ανωτέρω απόφασης είναι ότι ψηφίστηκε ΟΜΩΦΩΝΑ και από τα μέλη της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ και από μέλη της μείζονος ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ που απαρτίζουν το Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ, χωρίς ν’ αναφερθεί απολύτως τίποτα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου για να ενημερωθούν οι δημότες…… 

Παύλος Μπούρης