Νέες προσκλήσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης φωτισμού δημόσιων χώρων

3 νέες Προσκλήσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των φωτισμών των δημόσιων χώρων εντός των περιοχών που εντάσσονται στις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) των Δήμων Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, συνολικού προϋπολογισμού 6 εκ. ευρώ,

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης, υπέγραψε 3 νέες Προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 6 εκ. ευρώ που αφορούν στη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των φωτισμών των δημόσιων χώρων εντός των περιοχών που εντάσσονται στις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) των Δήμων Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων αυτών θα χρηματοδοτηθούν δράσεις με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των δημόσιων υποδομών και της μείωσης των εκπομπών του CO2, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις δημόσιες υποδομές, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για φωτισμό κοινόχρηστων χώρων και μέσω εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Στη χρηματοδότηση θα περιλαμβάνεται η στήριξη επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των φωτισμών των κοινόχρηστων χώρων, όπως εγκαταστάσεις οδοφωτισμού και φωτισμού πλατειών. Ενδεικτικά αναφέρονται η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας και μέγιστης ενεργειακής απόδοσης με ταυτόχρονη αποξήλωση των παλαιοτέρων, η προμήθεια και εγκατάσταση συνοδευτικού εξοπλισμού κ.α.

Η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού των 6 εκ. ευρώ έχει ως εξής:

  • Για το ΒΑΑ Γρεβενών διατίθεται ποσό 2 εκ. ευρώ.
  • Για το ΒΑΑ Καστοριάς διατίθεται ποσό 2,5 εκ. ευρώ.
  • Για το ΒΑΑ Φλώρινας διατίθεται ποσό 1,5 εκ. ευρώ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από 16/08/2021 έως 31/12/2021 και ώρα 14:00:00.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 4 – «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr