Απολογισμός της 2ης θεματικής διαβούλευσης φορέων του ΣΒΑΚ Δήμου Φλώρινας

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Φλώρινας αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο που εκπονείται με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών προς βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη φάση σχεδιασμού, όπου αποτιμήθηκε λεπτομερώς η υφιστάμενη κατάσταση κινητικότητας στην πόλη της Φλώρινας, τα αποτελέσματα της οποίας υπάρχουν αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ https://svak-florina.gr.

Στο δεύτερο στάδιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ, βάσει της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, η Ομάδα Εργασίας σε συνεργασία με την ομάδα μελέτης του Αναδόχου, προχώρησε στην διαμόρφωση στρατηγικών στόχων και την διατύπωση ενός πρωταρχικού οράματος για την κινητικότητα.

Την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 στη 2η Διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, η Ομάδα Εργασίας σε συνεργασία με την ομάδα μελέτης του Ανάδοχου, ακολουθώντας το πλάνο συμμετοχικού σχεδιασμού που καθορίστηκε στην αρχή της εκπόνησης του έργου, παρουσίασαν τα σημαντικότερα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος μεταφορών στον Δήμο, τους στρατηγικούς στόχους, τις προτεραιότητες και το πρωταρχικό όραμα του ΣΒΑΚ, ενώ αναλύθηκαν τα εναλλακτικά προτεινόμενα σενάρια για την κινητικότητα.