Ένταξη και χρηματοδότηση νέων αγροτών

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εντάξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020, κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Στην Π.Ε.  Φλώρινας χρηματοδοτούνται 180 νέοι αγρότες και 36 αιτήματα κατατάσσονται στους εν δυνάμει δικαιούχους.

Για τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων, απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έκδοση της παρούσας, τα οποία κατά περίπτωση αφορούν:

α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης.

β. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα  στο  ΠΣΚΕ.

Τέλος, απορρίφθηκαν 6 αιτήσεις, γιατί δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο πληροφοριακό σύστημα που έχουν υποβληθεί  οι αιτήσεις ( Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ε. Βράντση: 2385350549