ΔΙΑΔΥΜΑ – Υποέργο TREC στη Ρουμανία

Συμμετοχή της ΔΙΑΔΥΜΑ στη διαπεριφερειακή συνάντηση του υποέργου TREC στo Cluj της Ρουμανίας, 9-10 Μαΐου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της διαπεριφερειακής συνάντησης του υποέργου TREC στο Cluj της Ρουμανίας, στις 9 και 10 Μαΐου, στην οποία συμμετείχε και η ΔΙΑΔΥΜΑ ως εταίρος του σχήματος.
Το πρόγραμμα της συνάντησης οργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία της βορειοδυτικής Ρουμανίας και συμπεριλάμβανε παρουσιάσεις των διοργανωτών αλλά και των εταίρων σχετικά με την εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην κάθε περιοχή καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των εταίρων και των επαφών τους. Κατά τη δεύτερη μέρα της συνάντησης, οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν σε διάφορες εγκαταστάσεις ΑΠΕ της περιοχής, μεταξύ αυτών στην εγκατάσταση βιοαερίου του Rajac.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους εξής φορείς:
– North-West Regional Development Agency (συντονιστής του υποέργου)
– INCDO-INOE2000, Research Institute for Analytical Instrumentation
subsidiary, ICIA, Technology Transfer Center CENTI
– ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ
– ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε.
– German Biomass Research Center
Το υποέργο TREC (Trans-national Renewable Energy Cluster)  ανήκει στο πρόγραμμα SMART+ της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg IVC.  Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.