30 θέσεις εργασίας στον Δήμο Αμυνταίου μέσω του νέου Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ

 

Ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2022 στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr) η Πρόσκληση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΠΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική Πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου και λήγει στις 18 Μαρτίου 2022.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/…/programmata-koinophelous-kharaktera ).

Για τον Δήμο Αμυνταίου έχουν εγκριθεί τριαντα (30) θέσεις. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι διαθέσιμες θέσεις, ανά Ειδικότητα και Εκπαιδευτικό Επίπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, όπου είναι διαθέσιμη η Πρόσκληση και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

 

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Αμυνταίου