Χρηματοδότηση δύο προτάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από τη δράση «Περιφερειακή Αριστεία»

Tα 5.600.000 ευρώ αγγίζει η χρηματοδότηση που θα λάβουν δύο από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τις ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Δράσης «Περιφερειακή Αριστεία». Με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των περιφερειών και στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης, οι δύο ερευνητικοί φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), συνεργάστηκαν με σκοπό την προώθηση της αριστείας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη σύγχρονων ερευνητικών υποδομών στη Δυτική Μακεδονία.

Η πρώτη πρόταση με τίτλο «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» υπό το συντονισμό του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Τσουκνίδα Αλέξανδρου, υποβλήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ). Το έργο διαθέτει τη δυναμική να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στην ομαλή μετάβαση της περιοχής προς μία κυκλική οικονομία χαμηλών ή/και μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στην προσαρμογή και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία του περιβάλλοντος εν γένει. Η πρόταση αυτή, έχοντας λάβει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ όλων των εγκεκριμένων έργων, η οποία αγγίζει τα 4.000.000 ευρώ, περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου με εξοπλισμό αξίας 1 εκ. ευρώ. Διαμορφώνεται έτσι ένας ισχυρός πόλος έλξης για νέους επιστήμονες, προσφέροντας 62 θέσεις εργασίας για νέους ερευνητές και δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία και την προώθηση της αριστείας σε αναδυόμενες τεχνολογίες.

Η δεύτερη πρόταση με τίτλο AGRO-TOUR – «Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή και τον Τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στη Δυτική Μακεδονία», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Τσίπουρα Μάρκο αποτελεί σύμπραξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ. Με συνολικό προϋπολογισμό 1.600.000ευρώ, το έργο περιλαμβάνει δράσεις για τη βιοοικονομία και την αγροδιατροφή, τη γεωργία ακριβείας, την έξυπνη κτηνοτροφία και τον τουρισμό. Βασικές προτεραιότητες του έργου αποτελούν τόσο η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες από 30 νέες θέσεις υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών όσο και ο εξοπλισμός των υποδομών έρευνας.

Συγχαίρουμε τις ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου και του ΕΚΕΤΑ που συνεργάστηκαν για το επιστημονικό περιεχόμενο των προτάσεων καθώς και τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης Καθηγητή Στέργιο Μαρόπουλο και το προσωπικό του ΕΛΚΕ ΠΔΜ για την υποστήριξη της προσπάθειας.