Χορήγηση άδειας τέλεσης αγώνα 4X4 με την ονομασία «BAJA GREECE» σε Φλώρινα και Καστοριά

Χορήγηση άδειας τέλεσης αγώνα 4X4 με την ονομασία «BAJA GREECE», που θα
πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και
Φλώρινας, από 22 έως 25 Μαΐου 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/485 από 3.4.2020 (ΦΕ.Κ. Β΄ 1362-14/4/2020) Απόφαση του
Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά
όργανα.»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2 εδάφιο ε΄ του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) «Αγώνες στις οδούς» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με άρθρο 43 Ν. 4784/2021 (ΦΕ.Κ. Α΄ 40-16/3/2021).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 489/76 «περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ’
ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86
(110-Α΄), το οποίο τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 Κεφάλαιο Ε΄ του Ν.
4141/2013 (81-Α’).
4. Την υπ’ αριθ. 7270 από 29-03-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία χορηγείται ειδική αθλητική αναγνώριση στην Ο.Μ.Α.Ε., για τα αθλήματα του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.
5. Την από 17-07-2015 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία χορηγείται ειδική αθλητική αναγνώριση του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με έδρα το Δήμο Περιστερίου Αττικής.
6. Την υπ’ αριθ. 1259/24/847494 από 24-04-2024 διαταγή Α.Ε.Α./Δ.Τ.Α., με την οποία μας
στάλθηκε το πρόγραμμα αγώνων O.M.A.E. μηνός Μαΐου 2024.
7. Την υπ’ αριθ. 2602/24 από 22-02-2024 έγκριση τέλεσης αγώνα της Ο.Μ.Α.Ε., κατόπιν
αιτήματος του αθλητικού σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.)».
8. Την από 08-02-2024 υπεύθυνη δήλωση του Αλυτάρχη της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Αλεξάνδρου, με την οποία δηλώνει ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου του αγώνα.
9. Την υπ’ αριθ. 61871 από 17-04-2024 Απόφαση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Α.Δ.Α.: 67ΞΗ7ΛΨ-ΞΤΜ ) περί χορήγησης άδειας διεξαγωγής αγώνα, στην προσωρινά διαμορφωμένη αθλητική εγκατάσταση, κατηγορίας Ζ2, σύμφωνα με το Ν. 4603/14-03-2019 (ΦΕΚ 48/14-03-2019/τ.Α).

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αρμόδιος: A/B΄ ΚΑΝΑΒΟΥΡΑΣ Βασίλειος
Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου
Τ.Κ. 501 32 – ΚΟΖΑΝΗ
2461049894 – ΕΣΩΤ. 4210822
Αριθ. Πρωτ.: 2501/18/26-ζ
Κοζάνη, 16 Μαΐου 2024
10. Την υπ’ αριθ. 37898 από 10-04-2024 Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Α.Δ.Α.: ΨΣΞ27ΛΨ- ΦΞ2 ), περί χορήγησης άδειας αθλητικής συνάντησης, στην προσωρινά διαμορφωμένη αθλητική εγκατάσταση, κατηγορίας Ζ2, σύμφωνα με το Ν. 4603/14-03-2019 (ΦΕΚ 48/14-03-2019/τ.Α).
11. Τις αναφορές των αρμόδιων υφισταμένων Διευθύνσεων Αστυνομίας Καστοριάς και
Φλώρινας, με τα ακριβή δρομολόγια των διαδρομών του αγώνα, καθώς και τις προτάσεις
αυτών, από τις οποίες προκύπτει ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για την τέλεση του εν θέματι
αγώνα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε την τέλεση του αναφερομένου στο θέμα αγώνα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της
Ο.Μ.Α.Ε., η οποία δεσμεύεται ότι θα εποπτεύει με τα αρμόδια όργανά της για την ασφαλή διεξαγωγή αυτού, με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν από τους διοργανωτές, όλα τα απαραίτητα μέτρα, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., για την πρόληψη – αποτροπή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και ότι όλα τα αυτοκίνητα που θα συμμετέχουν, θα είναι ασφαλισμένα έναντι αστικής ευθύνης και έχουν εκδοθεί όλα τα προβλεπόμενα για την κυκλοφορία τους έγγραφα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κωνσταντίνος ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ
Ταξίαρχος