Τροποποίηση της προκήρυξης 4Κ/2019

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι μετά από αίτημα της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – “Enterprise Greece”, στην υπ΄αριθμ. 4Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/8.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαγράφεται από τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ο κωδ. θέσης 115 του κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2 θέσεις) για τον Τομέα Επενδύσεων/Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, λόγω ανάγκης επανακαθορισμού της εξειδίκευσης του αντικειμένου της θέσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της εταιρείας.

Οι θέσεις της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ μειώνονται από πενήντα έξι (56) σε πενήντα τέσσερις (54), χωρίς όμως να μεταβάλλονται οι θέσεις των ειδικών κατηγοριών.

Η σχετική τροποποίηση έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, παραμένει έως και την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00.

Για τις καταργούμενες θέσεις θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της εταιρείας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ