Το Επιμελητήριο Φλώρινας προκήρυξε το Υποέργο 7 «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής»

Το Επιμελητήριο Φλώρινας στα πλαίσια της Πράξης «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου» έχει προκηρύξει το Υποέργο 7 «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», προϋπολογισμού 158.417,54€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Πράξη έχει ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει προσφορά για την παραπάνω προμήθεια. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 15.00 μ.μ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 350911, καθώς και στο διαδικτυακό ιστότοπο του Επιμελητηρίου Φλώρινας στη διεύθυνση (URL):http://www.ebef.gr.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε στα γραφεία του Επιμελητηρίου στο τηλέφωνο 2385022334 και 2385022466.

Για το Επιμελητήριο Φλώρινας

Ο Προέδρος Σαπαλίδης Σάββας