Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικου΄Συμβουλίου Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018), στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 20 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄, σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής σε βάρος του κου Μ. Γ. του Π., κατοίκου Κοινότητας Κάτω Κλεινών Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

2. «Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 των υπηρεσιών:

1) 2η Δόση της Λειτουργίας – διαχείρισης του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Φλώρινας για το χρονικό διάστημα 23/11/2018 έως 22/05/2019  (σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ΑΠ. 9301/23-05-2018 με ανάδοχο την εταιρεία CYCLOPOLIS Ι.Κ.Ε. ποσού 13.950,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με λήξη παραλαβής υπηρεσιών την 22/05/2019).

2) 2η Δόση της επισκευής & συντήρησης εξοπλισμού του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Φλώρινας για το χρονικό διάστημα 23/11/2018 έως 22/05/2019  (σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ΑΠ. 9302/23-05-2018 με ανάδοχο την εταιρεία CYCLOPOLIS Ι.Κ.Ε. ποσού 19.761,39 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με λήξη παραλαβής υπηρεσιών την 22/05/2019).

3) 1η Δόση της Λειτουργίας – διαχείρισης του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Φλώρινας για το χρονικό διάστημα 20/06/2019 έως 19/08/2019  (σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ΑΠ. 13021/20-06-2019 με ανάδοχο την εταιρεία CYCLOPOLIS Ι.Κ.Ε. ποσού 9.920,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με λήξη παραλαβής υπηρεσιών την 19/10/2019).

4) 2η Δόση της Λειτουργίας – διαχείρισης του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Φλώρινας για το χρονικό διάστημα 20/08/2019 έως 19/10/2019  (σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ΑΠ. 13021/20-06-2019 με ανάδοχο την εταιρεία CYCLOPOLIS Ι.Κ.Ε. ποσού 9.920,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με λήξη παραλαβής υπηρεσιών την 19/10/2019)»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

3. «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 της παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων Δήμου Φλώρινας υπό το καθεστώς λειτουργίας των νέων ταμιευτήρων της περιοχής. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης με τον ανάδοχο που είναι το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ η παροχή υπηρεσίας έχει έναρξη στις 14/09/2018 και λήξη στις 13/09/2019 (συνολική διάρκεια δώδεκα (12) μήνες) ποσού 23.870,00 €»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

4. «Υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 – ΕΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

5. «Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

 

 

 

6. «Εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 1γ, 3γ και 3ζ του Δημοτικού δάσους Ακρίτα»

Εισηγητής κος Νικόλαος Μουρατίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

7. «Εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 4α και 4δ του Δημοτικού δάσους Πολυποτάμου»

Εισηγητής κος Νικόλαος Μουρατίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ