ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 05 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μμ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

1. «Χρονική παράταση της υπ’ αριθμ. 8271/18-05-2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αθανάσιου Κάτη, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού Δήμου Φλώρινας.

2. «1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ¨Αποκατάσταση βλαβών οδοποιίας Δ.Ε. Φλώρινας¨»

Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

3. «1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ¨Συντηρήσεις οδικών δικτύων»¨»

Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

4. «Έγκριση του 4ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΥΗΣ¨»

Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

5. «Διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου ¨Ανάπλαση χώρου πρώην ζωολογικού κήπου Φλώρινας¨»

Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

6. «Ακύρωση της με αριθμό 325/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και λήψη νέας σχετικά με τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών, καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ