Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 29 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  18:00 σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

 1. «Έγκριση: 1)της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (RDBMS), ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Γ.Σ.Π. (G.I.S.)» για την ένταξή της στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 16 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενίσχυση/υποστήριξη εμπλεκόμενων στα έργα του τομέα περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου τους», στην Πρόσκληση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΑ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”, με Κωδικό πρόσκλησης: 16.36.2.Π7 και Α/Α ΟΠΣ:2826 και 2) της μελέτης και των τευχών της.
 2. Συγκρότηση επιτροπής έρευνας αγοράς – διερεύνησης τιμών – πρόσκλησης ΕΥΔ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ “Ενίσχυση/ υποστήριξη εμπλεκομένων στα έργα του τομέα περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου τους”
 3. Έγκριση αντικειμένου μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΧΘΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΖΑΖΑΡΗΣ» προϋπολογισμού 17.000,00 € (με ΦΠΑ) και καθορισμός τρόπου ανάθεσής της.
 4. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.)
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – συντήρηση – αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 100.000,00€.
 6. Ορισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής Παραλαβής για το έργο «Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών και Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Φιλώτα».
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018» προϋπολογισμού 448.800,00€
 8. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης και καταμέτρησης για την ανταλλαγή εκτάσεων στην ΔΚ Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου
 9. Λήψη απόφασης για την επιλογή σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της δράσης “Ερευνητικό έργο ανάπτυξης τεχνητού νευρωνικού δικτύου (Τ.Ν.Δ.) για προσομοίωση των πλημμυρικών φαινομένων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου”, του Δήμου Αμυνταίου με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  επιλογή προσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και έγκριση των όρων της σύμβασης που θα καταρτιστεί.
 10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε οδό στην Τ.Κ. Νυμφαίου πλησίον των κατασκηνώσεων της Χ.Α.Ν.Θ.» προϋπολογισμού 14.000,00€
 11. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Έργου (ΠΚΝΤΜΕ) και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 362.500,00€.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του καταστήματος Νο 2 στην ΤΚ Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.
 13. Παράταση υλοτομίας συστάδας 1β στην ΤΚ Ασπρογείων.
 14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
 15. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Κύπρο.
 16. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμυντίου στην 34η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού “Philoxenia” και ορισμό αντιπροσώπου.
 17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.
 18. Οικονομική ενίσχυση άπορου συμπολίτη μας.
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με 282/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.
 20. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
 21. ΄Εγκριση δαπανών.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ