Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Αμυνταίου

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ο Δήμος Αμυνταίου ανακοίνωσε την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη, κατόχου τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ισότιμων πτυχίων της αλλοδαπής, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα οικολογίας, προστασίας περιβάλλοντος, δασολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος, αγροτικής ανάπτυξης – διαχείρισης φυσικών πόρων & περιβάλλοντος, αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα  Επενδύσεων, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), και υποβολής προτάσεων ή/και εισηγήσεων με παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης στον τύπο να υποβάλλουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου, (Γεωργιάδου Ευδοξία, τηλ. Επικοινωνίας 2386350169 και Αβραμίδου Ζωή 2386350110) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να τα αποστείλουν διά συστημένης επιστολής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ