Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 30 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 76/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την ΣΤ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»

2. «Επιλογή υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2018»

Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

3. «Ορισμός υπολόγου για την πληρωμή ενταλμάτων προπληρωμής της ΔΕΔΔΗΕ»

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

4. «Επιστροφή καταβληθέντος ποσού»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

5. «Σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

6. «Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου χρήσης 2018 Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

7. «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

8. «Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων καθώς και έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

9. «Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 50.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας για το έτος 2018»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

10. «Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου ¨Ασφαλτοστρώσεις δρόμων, διαπλάτυνση τεχνικού στην είσοδο του Τ.Δ. Μελίτης¨ με ανάδοχο την ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.»

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

11. «Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου ¨Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου¨ με ανάδοχο τον Γεώργιο Κ. Γιαννουλούδη»

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

12. «Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου ¨Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Μελίτης¨ με ανάδοχο τον Γεώργιο Κ. Γιαννουλούδη»

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

13. «Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Φλώρινας στην πράξη ¨CULTURELANDS¨»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

14. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου ¨ΔΡΥΑΔΕΣ¨ Μεσονησίου για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 15 Αυγούστου 2018»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

15. «Επιχορήγηση του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Φλώρινας για τη διοργάνωση του 3ου αγώνα Πρωταθλήματος Enduro Βορείου Ελλάδος, στις 2 Σεπτεμβρίου 2018»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

16. «Επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου ¨ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ¨ για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, Λεσπουρίδεια 2018, στις 18 & 19 Αυγούστου 2018»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

17. «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Υδρούσας, στις 14 & 15 Αυγούστου 2018»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

18. «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Κλαδοράχης ¨ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ¨, στις 13, 14 & 15 Αυγούστου 2018»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

19. «Παραχώρηση του προαύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ατραπού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ατραπού ¨ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ¨, για τη διοργάνωση πανηγυρικών εκδηλώσεων, στις 5 & 6 Αυγούστου 2018»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

20. «Παραχώρηση μίας (1) αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Ατραπού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ατραπού ¨ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ¨, για ένα έτος»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

21. «1η τροποποίηση του καθορισμού κοινοχρήστων χώρων εντός της πλατείας Γ. Μόδη (δυτικό τμήμα-κανόνια) προς παραχώρηση χρήσης για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων» (σχετική η με αριθμ. 35/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ. ΣΕΡΙΔΗΣ