Προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης»

Προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου
«Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» επί της Ε.Ο.2 Έδεσσας-Φλώρινας,
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
α) Άρθρα 9, 10, 47, 52 Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Υπ’ αριθ. 104320/4397 από 28-11-2012 απόφαση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Το υπ’ αριθ. 17820 από 14-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Ανάπτυξης του Δήμου Αμυνταίου, με τα συνημμένα σ’ αυτή
έγγραφα.
δ) Η υπ’ αριθ. οικ. 150436 από 10-10-2019 (ΑΔΑ : ΩΕ9ΨΟΡ1Γ-4ΘΑ) απόφαση με το συνημμένο σε αυτή χάρτη, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας/Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών για την έγκριση των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι έργου.
ε) Η Υπ’ αριθ. 167200 από 22-10-2019 απόφαση (ΑΔΑ: 63ΝΔ7ΛΨ-ΠΓΠ) έγκρισης μελέτης
εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης» της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
στ) Η υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. «Έγκριση Τεχνικής
προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
ζ) Η υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».
Η.Φ. 2501/1/602
η) Την υπ’ αριθ. 6028/19/2245352 από 23-10-2019 πρόταση-αναφορά του Τ.Τ. Φλώρινας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
Τη ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας και τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ.1β του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για το χρονικό διάστημα από 24-10-2019 μέχρι 23-11-2019 στα κατωτέρω τμήματα της Ε.Ο.2 Έδεσσας-Φλώρινας και όπως τα μέτρα αυτά αναφέρονται στον πίνακα 1, σε αντιστοίχιση με το είδος της εργασίας που πρόκειται να εκτελεστεί, η τήρηση των οποίων διασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωσηπροειδοποίηση των κινουμένων στην οδό για τη μορφή και το είδος του εμποδίου, τη ρύθμιση κινήσεως αυτών με ασφάλεια από την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Σύμφωνα με την ανωτέρω (β) σχετική απόφαση, η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία καθώς και ο ανάδοχος του έργου οφείλουν:
α) Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τηρούν πλήρως τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν με τις ανωτέρω (δ) και (ε) σχετικές, να τοποθετήσουν και να συντηρούν τις απαιτούμενες προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης μεγάλου μεγέθους, φανούς, αντανακλαστικά προστατευτικά πλαίσια κλπ καθώς και όλων των λοιπών αναγκαίων παρεμβάσεων που ορίζονται στην εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τον Κ.Ο.Κ., την «Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003) και των «Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΦΕΚ 905Β/20-05-2011).
β) Να ενημερώσουν έγκαιρα την Υπηρεσία μας για την ακριβή ημερομηνία και ώρα έναρξηςλήξης των εργασιών.
γ) Να αποκαταστήσουν αμέσως τυχόν φθορές στην υπάρχουσα, οριζόντια και κατακόρυφη
σήμανση ή οπουδήποτε αλλού.
δ) Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε από την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
ε) Στα σημεία που το τμήμα της προαναφερόμενης Εθνικής Οδού, στο οποίο θα εκτελούνται
εργασίες, διασταυρώνεται με παρακείμενες οδούς, να ληφθεί μέριμνα με την προβλεπόμενη
σήμανση και την επιτόπου ρύθμιση της κυκλοφορίας με σηματωρό.
στ) Εκτός της προβλεπόμενης άρτιας προειδοποιητικής σήμανσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα ρυθμίζεται και από ειδικούς εργάτες (σημαιοφόρους) με τον κατάλληλο εξοπλισμό.
ζ) Στο τέλος της ημέρας και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, ο πάσης φύσεως εξοπλισμός θα απομακρύνεται από την οδό ώστε αυτή να μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα τη νύχτα.
η) Τα μέτρα που λαμβάνονται με την εκδοθείσα απόφαση θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
θ) Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης θα πρέπει να απομακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).
ι) Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα
μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της
εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου
κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας την πρότερα σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.
ια) Δεν θα εκτελούνται εργασίες σε ώρες μειωμένου φωτισμού (βραδινές ώρες) και μετά το
καθημερινό πέρας των εργασιών το οδόστρωμα θα παραδίδεται στην κυκλοφορία στο σύνολο του.

ιβ) Σε περίπτωση που προκύψει λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή λόγω αδυναμίας
τήρησης των ρυθμίσεων ανάγκη τροποποίησης των μέτρων ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν, να προβούν άμεσα σε αίτημα τροποποίησής της.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Ο ανάδοχος του έργου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να τοποθετήσει την
εργοταξιακή σήμανση που εγκρίθηκε από τη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Φλώρινας για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση στα προαναφερόμενα τμήματα της εθνικής οδού 2 Έδεσσας – Φλώρινα και εφόσον τηρεί τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1,2 του παρόντος, τις ανωτέρω (δ), (ε) αποφάσεις .

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης για το χρονικό διάστημα από 24-10-2019 μέχρι 23-11-2019, την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, την τοποθέτηση της εγκεκριμένης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και αφού ελεγχθεί η
τοποθετημένη εργοταξιακή σήμανση από την επιβλέπουσα του έργου Υπηρεσία και την Υπηρεσία μας.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής