Προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργου

«Έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση περιόδου 2018-2020 : α) στο Τμήμα Φλώρινα-Νίκη του αυτοκινητόδρομου Α 27 και β) στους κόμβους Α/Κ 12 Φλώρινας, Α/Κ 13 Κ.Κλεινών – Α. Καλλινίκης και Ι/Κ Νίκης» Αναδόχου ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ.».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 9,10,44,47,48 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

β) Το υπ΄ αριθ.2059 από 11-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών/Γενική Γραμματεία Υποδομών /Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών/Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μακεδονίας με συνημμένη σ’ αυτό την υπ’αρίθμ.2141 από 11-10-2019 έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του ανωτέρω έργου, το σχέδιο εργοταξιακής ρύθμισης-σήμανσης κυκλοφορίας και την τεχνική έκθεση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης

γ) Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. « Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».

δ) Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. « Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».

ε) Την υπ’ αριθ. 6028/ 19/2188948 από 16-10-2019 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Φλώρινας.

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο Τη ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας και τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση περιόδου 2018-2020» :

α) στο Τμήμα Φλώρινα- Νίκη του αυτοκινητόδρομου Α 27 και

β) στους κόμβους Α/Κ 12 Φλώρινας, Α/Κ 13 Κ.Κλεινών – Α. Καλλινίκης και Ι/Κ Νίκης», για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 22/02/2021.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα εφαρμοστεί η προσωρινή εργοταξιακή σήμανση, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) και θα είναι κατά περίπτωση σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδια, ήτοι: Α.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ανθ. ΣΕΛΕΜΙΔΟΥ Αλεξία. ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 53100 ΤΗΛ.: 2385044203 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.:2501/1/505-α Φλώρινα, 16 Οκτωβρίου 2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ -2- -Το τυπικό σχέδιο 1.2.1. «Κλείσιμο δεξιάς λωρίδας» -Το τυπικό σχέδιο 1.2.2. «Κλείσιμο αριστερής λωρίδας» -Το τυπικό σχέδιο 1.2.4. «Εργασία στο έρεισμα της οδού».

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η ανάδοχος του έργου «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ» οφείλει:

α) Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τηρεί πλήρως το σχέδιο εργοταξιακής σήμανσης ρύθμισης κυκλοφορίας και την τεχνική έκθεση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, που εγκρίθηκαν με το ανωτέρω (β) σχετικό, να τοποθετεί και να συντηρεί τις απαιτούμενες προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά προστατευτικά πλαίσια κλπ, καθώς και όλων των λοιπών αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τον Κ.Ο.Κ., όπως ισχύει σήμερα.

β) Να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και κατά την τοποθέτηση της εργοταξιακής σήμανσης του εν λόγω έργου. Επομένως, ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες, για οτιδήποτε θα προκύψει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργαζόμενου σ’ αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και από τα εργαλεία και μηχανήματα έργου, που απασχολούνται στην υλοποίηση του εν λόγω έργου, συμπεριλαμβανόμενης της τοποθέτησης εργοταξιακής σήμανσης.

γ) Να εφαρμόζει πλήρως και σχολαστικώς το Σχέδιο Ασφαλείας του Έργου (Σ.Α.Υ.) και να ενημερώνει το Φ.Α.Υ.

δ) Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η προβλεπόμενη εργοταξιακή σήμανση όπως αναλύονται διεξοδικά στη μελέτη θα είναι σε ισχύ για όσο διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες, δηλαδή από σήμερα έως το πέρας της συμβατικής προθεσμίας του έργου για τις εργασίες συντήρησης (με την προϋπόθεση κατάλληλων καιρικών συνθηκών) και μόνο για τη διάρκεια της ημέρας. Οι προγραμματισμένες εργασίες θα εκτελούνται από τις 07:00 έως 16:00 και θα διακόπτονται το Σαββατοκύριακο, σε περίπτωση αργίας καθώς και σε περίπτωση σφοδρής κακοκαιρίας. Η εργοταξιακή σήμανση θα τοποθετείται κάθε πρωί, πριν την έναρξη των εργασιών και θα αποσύρεται με το πέρας αυτών, προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση των χρηστών της οδού.

ε) Να μην εκτελεί εργασίες σε ώρες μειωμένου φωτισμού (βραδινές ώρες) εκτός τυχόν εκτάκτων επεμβάσεων για την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας. στ) Σε περίπτωση που προκύψει λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή λόγω αδυναμίας τήρησης των ρυθμίσεων ανάγκη τροποποίησης των μέτρων ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίνονται με το (β) σχετικό, να προβεί άμεσα στο αίτημα τροποποίησής της.

ζ) Λόγω της φύσης των εργασιών συντήρησης σε μη τακτά χρονικά διαστήματα, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τη Διευθύνουσα Υπηρεσία καθώς και την Υπηρεσία μας τόσο για το χρόνο έναρξης και λήξης των εργασιών, όσο και για το εφαρμοζόμενο σχέδιο εγκεκριμένης εργοταξιακής σήμανσης σε αντιστοίχιση με το είδος των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.

η) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, εκτός της προβλεπόμενης προειδοποιητικής σήμανσης, θα υπάρχει κατά περίπτωση προσωπικό του αναδόχου που θα φέρει κατάλληλη φωσφορούχα στολή και θα χρησιμοποιεί κόκκινες σημαίες για να ρυθμίζει την κυκλοφορία στην αρχή και στο πέρας του τμήματος που εκτελούνται εργασίες

θ) Στα σημεία που τα τμήματα του αυτοκινητόδρομου στα οποία θα εκτελούνται εργασίες διασταυρώνονται με παρακείμενες οδούς, ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει με την προβλεπόμενη σήμανση και την επιτόπου ρύθμιση της κυκλοφορίας με σηματωρό.

ι) Σε περιπτώσεις ζωνών έργων όπου τουλάχιστον σε μία από τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας δεν είναι δυνατή η λειτουργία περισσότερων της μίας λωρίδα κυκλοφορίας, τότε το μήκος αυτής να μην υπερβαίνει τα 2.000 μέτρα.

ια) Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση, η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να απομακρυνθεί ή να καλυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα). Επιπλέον απαιτείται άμεση αποκατάσταση τυχόν φθορών στην υπάρχουσα, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση ή οπουδήποτε αλλού.

ιβ) Να ενημερώνει την Υπηρεσία μας τουλάχιστο δύο (2) ημέρες νωρίτερα για το είδος και τη διάρκεια της εκτέλεσης εργασιών καθώς και τη χιλιομετρική θέση του αυτοκινητόδρομου Α27.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Τα ανωτέρω προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας ισχύουν με την προϋπόθεση η ανάδοχος εταιρεία για την υλοποίηση του έργου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να τοποθετήσει την εργοταξιακή σήμανση που εγκρίθηκε από τη Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μακεδονίας, (επιβλέπουσα υπηρεσία) για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση στα προαναφερόμενα τμήματα του οδικού δικτύου και εφόσον τηρεί τα αναφερόμενα στα Άρθρα 2 και 3 της παρούσης και τα ανωτέρω (α-δ) σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης για χρονικό διάστημα μέχρι την 15-10-2020 και κατά τις ώρες 07:00 έως 16:00, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο (άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ.), την τοποθέτηση της εγκεκριμένης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και αφού ελεγχθεί από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μακεδονίας (επιβλέπουσα Υπηρεσία).

ΑΡΘΡΟ 7ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν.2696/99 όπως τροπ. με Ν.3542/07 «περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αστυνομικός Διευθυντής