Προκήρυξη για την επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης Δήμου Φλώρινας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη του:

– το άρθρο 77 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 και το άρθρο 7 του Ν.4623/19.

– την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1/661/07.01.2020, (ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2).

– την υπ’ αριθ. 19)2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΚΚΩΗΙ-6ΔΧ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό ελάχιστου περιεχομένου της προκήρυξης.

– την υπ’ αριθ. 44/2020 (ΑΔΑ:6ΘΛΩΩΗΙ-42Ρ) απόφαση του Δ.Σ. για την αναβολή λήψης σχετικής απόφασης για την επιλογή του «Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης» του Δήμου Φλώρινας.

– το άρθρο 66 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62 Α΄), 17-04-2021.

– τις από 25-5-2021 επισημάνσεις που αφορούν την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης από το ΥΠ. ΕΣ. κατόπιν σχετικού ερωτήματός μας.

 

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως «Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης».

Κωλύματα και ασυμβίβαστα

Ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί: Βουλευτής Αιρετός της Περιφέρειας.  Επίσης: Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι: δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι κοινότητα καθώς και Γενικοί Γραμματείς και υπάλληλοι των Δήμων με οποιαδήποτε σχέση και αν υπηρετούν, καθώς και δημοτικοί συμπαραστάτες στους δήμους όπου υπηρετούν.

Χρόνος υποβολής δήλωσης υποψηφιότητας

Ο χρόνος υποβολής υποψηφιοτήτων ξεκινά με την δημοσίευση όπου ο νόμος ορίζει, του περιεχομένου της πράξης προκήρυξης και λήγει την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της σχετικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης και θα ολοκληρωθεί με δια ζώσης ψηφοφορία στο Δημαρχείο Φλώρινας, την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00΄.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση των ενδιαφερομένων στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου, μέχρι και την ημέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από:

  • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2019 καθώς και
  • κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ενισχύει την υποψηφιότητα για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Φλώρινας.

Σημειώνεται ότι θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα η κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Διαδικασία επιλογής

Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των επί των πραγματικά παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.

Διάρκεια θητείας

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών η οποία λήγει στις 31-12-2023. Ωστόσο είναι επιτρεπτή η ανάκληση του Συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την ίδια διαδικασία και την ίδια πλειοψηφία.

Αρμοδιότητες Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (επιγραμματικά)

  • Διαμεσολάβηση – Διερεύνηση καταγγελιών
  • Υποβολή ειδικών προτάσεων
  • Δημοσίευση Ετήσιας Έκθεσης

Ο Συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγομένων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους και ότι άλλο περιγράφεται αναλυτικά στην σχετική Εγκύκλιο 1, ΑΠ:661/07-01-2020- (ΑΔΑ:Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2) του ΥΠ.ΕΣ.

Η ισχύς της παρούσης Προκήρυξης καταλαμβάνει και τις δύο ψηφοφορίες που προβλέπει ο νομοθέτης για την επιλογή του Συμπαραστάτη. Σε περίπτωση μη επίτευξης επιλογής στις δύο εκ του νόμου προβλεπόμενες συνεδριάσεις/ψηφοφορίες εκδίδεται νέα προκήρυξη.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00΄- 14:00΄, από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Φλώρινας, γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, αρμόδιοι κ.κ. Φανή Φίλιου, Ηλίας Πολυδωρόπουλος, Διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Τηλέφωνα 2385351020, 2385351039.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας και στον ιστότοπο προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Ο Δήμαρχος 

Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης