Παράταση ισχύος απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και μελέτης εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών

A.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

 

Παράταση ισχύος απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και μελέτης εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου: «LIFE AMYBEAR – Improving human – bear coexistence conditions in municipality of Amyntaio» επί α) της Π.Ε.Ο. 3 Βεύη –Αμύνταιο (μέσω Κλειδιού) – διασταύρωση με Επ. Ο. 20, β) της Ν.Ε.Ο. 3 Βεύη – Κόμβος Αμυνταίου και Βεύη – Φλώρινα, γ) της Ε.Ο. 2 Κόμβος Παραβεγορίτιδας (διασταύρωση Φλώρινας – Έδεσσας – Πτολεμαΐδας) – Όρια Π.Ε. Πέλλαςκαι δ) της Επ. Ο. 20 Αμυνταίο – Λέχοβο (όρια Π.Ε. Καστοριάς), σύμφωνα με το αρθ.52 παρ.1 του Κ.Ο.Κ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Την υπ’ αριθ. οικ. 33223 από 13-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΓΝΟΡ1Γ-6ΩΚ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας/Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, έγκρισης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας με το συνημμένο σε αυτή χάρτη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης  εργασιών του εν θέματι έργου.

β) Τα άρθρα 9,10,44,47,48 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) μας τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

δ) Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. «Έγκριση Τεχνικής

προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».

ε) Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».

Η.Φ. 2501/1/619

στ) Την από 12/05/2020 αίτηση εταιρίας «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ»

ζ) Την υπ’αρίθμ. 2501/1/523-α’ από 25/03/2020 Απόφασή μας (ΑΔΑ: 6ΑΒΘ46ΜΤΛΒ-95Ε)

η)Την υπ’ αριθ. 6028/ 20/1001716 από 16-05-2020 πρόταση-αναφορά του Τ.Τ. Φλώρινας.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο

Την παράταση της ανωτέρω (ζ) σχετικής Απόφασής μας έως την 30/06/2020 και ώρα 23:59.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι παραβάτες της εν λόγω Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ταξίαρχος