Παράταση για την τοποθέτηση ΔΠΕΑ σε παλαιούς γεωργικούς ελκυστήρες

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας ανακοινώνεται πως δίδεται επιπλέον παράταση μέχρι 31-12-2022 για την τοποθέτηση Διάταξης Προστασίας Έναντι Ανατροπής εγκεκριμένου τύπου σε παλαιούς γεωργικούς ελκυστήρες που είχαν εφοδιαστεί πρώτη φορά με άδειες κυκλοφορίας πριν τις 21-05-1998 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με αριθ. Γ3Β/383/95967/8-04-2022. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες παλαιών γεωργικών ελκυστήρων αλλά και υποψήφιοι κατασκευαστές οι οποίοι θα αναλάβουν τη διαδικασία έγκρισης τύπου μιας ΔΠΕΑ θα πρέπει να γνωρίζουν  τα κάτωθι:

  • Οποιοσδήποτε κατασκευάζει μια διάταξη προστασίας, προκειμένου να την διαθέσει στην αγορά, καθίσταται ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του κατασκευαστή όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Το ΥΠΑΑΤ δεν έχει καμία αρμοδιότητα οποιασδήποτε αδειοδότησης ή πιστοποίησης.
  • Στον κανονισμό 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο κεφάλαιο ΙΙ περιλαμβάνονται και ορισμένες από τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών, αντιπροσώπων, διανομέων κ.ο.κ.
  • Επίσης στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ίδιου κανονισμού περιγράφονται οι ουσιαστικές απαιτήσεις οι οποίες εξειδικεύονται σε απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας, εργασιακής ασφάλειας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων ανάλογα με τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για αγροτικά οχήματα.
  • Για τις τεχνικές λεπτομέρειες των ανωτέρω απαιτήσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, δηλαδή εξειδικευμένους κανονισμούς (π.χ. R 1322/2014, R 68/2015, R 985/2018κ.λπ.)
  • Για την έγκριση τύπου των ΔΠΕΑ απαιτείται δοκιμή που γίνεται μόνο από πιστοποιημένους για το σκοπό αυτό φορείς.

Οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις για τη δοκιμή και έγκριση τύπου των ΔΠΕΑ σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο τις οποίες υποχρεωτικά ακολουθεί και η χώρα μας, αναφέρονται λεπτομερώς:

α) Στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 167/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Φεβρουαρίου 2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων και ειδικότερα

β) Στον ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1322/2014 (RVCR) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Σεπτεμβρίου 2014 για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατασκευή οχημάτων και τις γενικές απαιτήσεις για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων.

Εναλλακτικές προδιαγραφές τις οποίες αποδέχεται και ο κανονισμός RVCR με το Παράρτημα II είναι οι κώδικες του ΟΟΣΑ (OECD).

Στον σύνδεσμο https://www.oecd.org/agriculture/tractors/codes/ μπορεί κανείς να αναζητήσει τους κώδικες που αφορούν στις δοκιμές των ΔΠΕΑ (codes 3, 4, 6, 7, 8 ανάλογα με τον τύπο της διάταξης και τον τύπο γεωργικού ελκυστήρα που μπορεί η εν λόγω ΔΠΕΑ να τοποθετηθεί).

Επίσης μπορούν να απευθύνονται στην ΕΚΑΓΕΜ, αλλά και στον ΣΕΑΜ ο οποίος εκδήλωσε τη διάθεση και προθυμία να βοηθήσει τους κατασκευαστές και ταυτόχρονα να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι αυτή η παράταση θα είναι η τελευταία.

Ο ρόλος των ΔΑΟΚ είναι να ελέγξουν αν η Διάταξη Προστασίας Έναντι Ανατροπής είναι εγκεκριμένη ώστε να προχωρήσει στην έκδοση της άδειας κυκλοφορίας ή στη μεταβίβαση του ελκυστήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ε. Βράντση τηλ  2385350549

Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ