Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.),
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (Αρμοδιότητες του δημάρχου) παρ. 1 περ. γ΄ του Ν. 3852/2010,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 4. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”,
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία,
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 47 (άμισθοι αντιδήμαρχοι) του Ν. 4647/2019 οποίο αναφέρει ότι «…. Μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων..»,
 7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Αμυνταίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 16.973 κατοίκους,
 8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αμυνταίου έχει έξι (6) Δημοτικές Ενότητες,
 9. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έως πέντε (5) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και έως δύο (2) άμισθοι,
 10. Τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. α) εγκ.82/59633/20.08.2019 και β) εγκ.48/ 22119/ 7-4-2020 με θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων,
 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 101/24-01-2019 τ.Β’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει),
 12. Την αριθμ. 1596/15276/06-09-2019 απόφαση Δημάρχου, (ΑΔΑ: Ω0ΩΨΩΨΛ-Α0Σ) περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων»,
 13. Την με αριθμό 15187/4-9-2019 δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δεμερτζίδη Στυλιανό από την δημοτική παράταξη «Δύναμη Ανανέωσης» με την οποία είχε εκλεγεί στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019,
 14. Την με αριθμό 5428/4-5-2020 δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου Χατζητιμοθέου Ιωάννη του Χρύσανθου από την δημοτική παράταξη «ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ» με την οποία είχε εκλεγεί στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019,
 15. Την από 7-1-2021 παραίτηση του Μπάντη Ιορδάνη από την θέση του Αντιδημάρχου που με την 1596/15276/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου είχε ορισθεί Αντιδήμαρχος με αντιμισθία,
 16. Το με αριθμό 345/08-01-2021 πρακτικό της δημοτικής παράταξης «Με συνέπεια και στο αύριο» με το οποίο η δημοτική παράταξη παρέχει έγκριση ορισμού Αντιδημάρχου στο μέλος της Δημοτικό Σύμβουλο Σαργιαννίδη Παύλο του Σωτηρίου,
 17. Την ανάγκη της εύρυθμης και διαφανούς λειτουργίας του Δήμου και της εξυπηρέτησης των πολιτών,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τροποποιεί την αριθμ. 1596/15276/06-09-2019 απόφαση του και αποδέχεται την παραίτηση του Αντιδημάρχου Μπάντη Ιορδάνη του Ζήση που είχε ορισθεί Αντιδήμαρχος με αντιμισθία.

Β. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αμυνταίου, με θητεία έως και την 05-09-2021 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Στον κ. Μπερμπερίδη Πέτρο του Γεωργίου, δημοτικό σύμβουλο (του επιτυχόντος συνδυασμού «Ενωτική Πρωτοβουλία») στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία των υπηρεσιών και του προσωπικού που υπάγονται στις Διευθύνσεις Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών εκτός του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, β) Οικονομικών, καθώς και στα Αυτοτελή Τμήματα α) Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και β) Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών και μισθολογικών μεταβολών όλου του προσωπικού του Δήμου, εκτός των πράξεων μετάταξης ή απόσπασης από και προς το Δήμο.
 • Την έκδοση πάσης φύσεως αποφάσεων που σχετίζονται με την λειτουργία του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Διοικητικού Τμήματος.
 • Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και βεβαιώσεων των δημοτών.
 • Την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 • Την χορήγηση αδειών πάσης φύσεως (κανονικών, αναρρωτικών, συνδικαλιστικών κλπ.) του προσωπικού των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την επίβλεψη και τον έλεγχο της δημοσίευσης των κανονιστικών πράξεων και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, του τομέα αρμοδιότητάς του, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, είτε στην ιστοσελίδα του Δήμου, είτε στον Γραπτό και Ηλεκτρονικό Τύπο.
 • Την ευθύνη για την τήρηση των αρχών διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ του τομέα αρμοδιότητάς του.
 • Την παραλαβή των δικογράφων για λογαριασμό του Δήμου.
 • Την συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και κοινοποίηση των σχετικών αποσπασμάτων στους οφειλέτες.
 • Την απ’ ευθείας εκμίσθωση ή μίσθωση κινητών πραγμάτων υπό τους όρους του άρθρου 199 του Δ.Κ.Κ..
 • Την έκδοση βεβαιώσεων Τ.Α.Π..
 • Την έκδοση των αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου και διενέργειας διαφήμισης.
 • Την ευθύνη διαχείρισης των δημοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
 • Την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.
 • Την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Ν.1080/80 ή άλλες διατάξεις της σχετικής με τις προσόδους των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας.
 • Την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών και της εμποροπανήγυρης (σε ότι αφορά το οικονομικό σκέλος).
 • Την υπογραφή όλων των συμφωνητικών εκμίσθωσης ή μίσθωσης ακινήτων, οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης συνεπικουρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπάντη Ιορδάνη.
 • Την εκπόνηση αναπτυξιακών σχεδίων για τον Δήμο.
 • Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου, για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 • Την θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.
 • Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
 • Την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 • Την υπογραφή της αλληλογραφίας με άλλες αρχές, υπηρεσίες ή πρόσωπα, εφόσον αυτή σχετίζεται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.

 

 1. Στον κ. Κιοσέ Παναγιώτη του Χαρίλαου, δημοτικό σύμβουλο (του επιτυχόντος συνδυασμού «Ενωτική Πρωτοβουλία») στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία (επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο) των υπηρεσιών και του προσωπικού που υπάγεται στις Διευθύνσεις : α) Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, β) Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, καθαριότητας και πρασίνου, καθώς και στα Αυτοτελή Τμήματα : α) Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και β) Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης.
 • Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 • Την ευθύνη παρακολούθησης του προγραμματισμού εκτέλεσης έργων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
 • Την ευθύνη έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
 • Την επιμέλεια της συντήρησης και της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών κτιρίων, των σχολείων και των κτιρίων των νομικών προσώπων του Δήμου από τεχνικής άποψης.
 • Την επιμέλεια της συντήρησης, εξοπλισμού διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές με τα κατάλληλα όργανα κ.λπ.).
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου Γραμματείας.
 • Την ευθύνη κατεδάφισης των αυθαιρέτων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
 • Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
 • Την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών και της εμποροπανήγυρης (σε ότι αφορά την νομιμότητα και την ασφάλεια κάθε κατασκευής των εκθετών).
 • Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
 • Την επιμέλεια του συντονισμού των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών με σκοπό την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών συνεπικουρούμενος με τους Αντιδημάρχους κ. Δεμερτζίδη Στυλιανό και κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννη.
 • Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
 • Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας συνεπικουρούμενος από τους Αντιδημάρχους κ. Δεμερτζίδη Στυλιανό και κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννη.
 • Την ευθύνη εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα Αλιείας στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
 • Την Επίβλεψη στον τομέα της φυτικής παραγωγής και ζωικής παραγωγής όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.
 • Την επιμέλεια της εφαρμογής και συντήρησης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης των οδών καθώς και της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
 • Τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.
 • Την ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.
 • Την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, λειτουργίας μουσικής και άσκησης υπαίθριου εμπορίου, την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, την ανάκληση παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, την ανάκληση προσωρινής άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, την ανάκληση μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, την άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
 • Την προσωρινή αφαίρεση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την σφράγιση των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δ.Κ.Κ..
 • Την ευθύνη των δημοτικών Δασών, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
 • Την ευθύνη στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, της συντήρησης και διαχείρισης, των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, της σήμανσης των οδών και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό της λειτουργίας και της συντήρησης των παιδικών χαρών.
 • Τη χορήγηση αδειών πάσης φύσεως (κανονικών, αναρρωτικών, συνδικαλιστικών κλπ.) του προσωπικού των υπηρεσιών που εποπτεύει.
 • Την επίβλεψη και τον έλεγχο της δημοσίευσης των κανονιστικών πράξεων και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, του τομέα αρμοδιότητάς του, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, είτε στην ιστοσελίδα του Δήμου, είτε στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο.
 • Την ευθύνη για την τήρηση των αρχών διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ του τομέα αρμοδιότητάς του.
 • Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου, για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 • Την θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.
 • Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
 • Την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 • Την υπογραφή της αλληλογραφίας με άλλες αρχές, υπηρεσίες ή πρόσωπα, εφόσον αυτή σχετίζεται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.

 

 1. Στον κ. Μπάντη Ιορδάνη του Ζήση, δημοτικό σύμβουλο (του επιτυχόντος συνδυασμού «Ενωτική Πρωτοβουλία»), στον οποίο δεν του παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει καθ΄ ύλην και κατά τόπον για την Δημοτική Ενότητα Αμυνταίου, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Καθ΄ ύλην :

 • Την εποπτεία των υπηρεσιών και του προσωπικού που υπάγεται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και στο Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
 • Την ευθύνη για την τήρηση των αρχών διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ του τομέα αρμοδιότητάς του
 • Την διοργάνωση εθνικών εορτών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου.
 • Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 περίπτωση ε΄ του Ν. 3463/06.
 • Την ευθύνη για την υλοποίηση προγραμμάτων και την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα «Κέντρα Κοινότητας».
 • Την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
 • Την εφαρμογή προγραμμάτων για τα άτομα με αναπηρίες.
 • Την οργάνωση και την ανάπτυξη του εθελοντισμού στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης.
 • Την Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
 • Τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού που προβλέπονται στο άρθρο 75 περίπτωση στ’΄ του Ν. 3463/06.
 • Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου, για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 • Την θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.
 • Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
 • Την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 • Την υπογραφή της αλληλογραφίας με άλλες αρχές, υπηρεσίες ή πρόσωπα, εφόσον αυτή σχετίζεται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.

 

και κατά τόπον:

 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων που γίνονται στην Δημοτική Ενότητα που εποπτεύει.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα Αλιείας.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα έργα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου.
 • Έχει την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί, σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο, να παρέχει υπηρεσίες στα αντικείμενα: της καθαριότητας, του πρασίνου, της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης των αντλιοστασίων, του ηλεκτροφωτισμού και της σήμανσης των οδών, στην Δημοτική Ενότητα που εποπτεύει.
 • Έχει την ευθύνη κατεδάφισης αυθαιρέτων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν.
 • Έχει την ευθύνη των δημοτικών δασών στα όρια της δημοτικής ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
 • Την εποπτεία, της λειτουργία και της συντήρησης των παιδικών χαρών στα όρια της δημοτικής ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
 • Την επιμέλεια στα όρια της Δημοτικής Ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, της εφαρμογής και συντήρησης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης των οδών καθώς και της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων.
 • Την επιμέλεια στα όρια της Δημοτικής Ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, της συντήρησης, εξοπλισμού διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές με τα κατάλληλα όργανα κ.λπ.).
 • Θεώρηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου για την Δημοτική Ενότητα που εποπτεύει.
 • Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας που εποπτεύει για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
 • Την έκδοση βεβαιώσεων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για την Δημοτική Ενότητα που εποπτεύει.
 • Την Εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Ενότητας που εποπτεύει.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα που εποπτεύει, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

 

 1. Στον κ. Δεμερτζίδη Στυλιανό του Ιωάννη, ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 • Την επιμέλεια της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες είναι εγκαταστημένες στα “Στέγαστρα”.
 • Τον ημερήσιο προγραμματισμό και συντονισμό των εργασιών που εκτελούνται και την εποπτεία του εργατοτεχνικού προσωπικού που ορίζεται σε εργασίες που εποπτεύει και συντονίζει καθώς και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται.
 • Την ευθύνη στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής των απορριμμάτων, των αποβλήτων και των ανακυκλούμενων υλικών, της συντήρησης των χώρων πρασίνου. Της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
 • Την ευθύνη κίνησης οχημάτων, συνεπικουρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννη.
 • Την ευθύνη λειτουργίας της αποθήκης υλικών.
 • Την Λειτουργία Λαϊκών Αγορών και της εμποροπανήγυρης (σε ότι αφορά την καθαριότητα των χώρων).
 • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
 • Την εποπτεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων κατά τα προβλεπόμενα της παρ. 25 του άρθρου 94 του Ν 3852/10.
 • Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου, για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων που γίνονται στην Δημοτική Ενότητα που εποπτεύει.
 • Την θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.
 • Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
 • Την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 • Την υπογραφή της αλληλογραφίας με άλλες αρχές, υπηρεσίες ή πρόσωπα, εφόσον αυτή σχετίζεται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.

 

 

 1. Στον κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννη του Χρύσανθου, ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο στον οποίον παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει καθ’ ύλην και κατά τόπον για την Δημοτική Ενότητα Φιλώτα, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ΄ ύλην :

 • Τον ημερήσιο προγραμματισμό και συντονισμό των εργασιών που εκτελούνται και την εποπτεία του εργατοτεχνικού προσωπικού που ορίζεται σε εργασίες που εποπτεύει και συντονίζει καθώς και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται.
 • Την ευθύνη στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, της συντήρησης και διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, των αντλιοστασίων, των βιολογικών καθαρισμών, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, σηματοδοτών και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
 • Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου, για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
 • Την θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.
 • Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
 • Την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 • Την υπογραφή της αλληλογραφίας με άλλες αρχές, υπηρεσίες ή πρόσωπα, εφόσον αυτή σχετίζεται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.

 

και κατά τόπον:

 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων που γίνονται στην Δημοτική Ενότητα που εποπτεύει.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα Αλιείας.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα έργα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου.
 • Έχει την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί, σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο, να παρέχει υπηρεσίες στα αντικείμενα: της καθαριότητας, του πρασίνου, της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης των αντλιοστασίων, του ηλεκτροφωτισμού και της σήμανσης των οδών, στην Δημοτική Ενότητα που εποπτεύει.
 • Έχει την ευθύνη κατεδάφισης αυθαιρέτων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν.
 • Έχει την ευθύνη των δημοτικών δασών στα όρια της δημοτικής ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
 • Την εποπτεία, της λειτουργία και της συντήρησης των παιδικών χαρών στα όρια της δημοτικής ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
 • Την επιμέλεια στα όρια της Δημοτικής Ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, της εφαρμογής και συντήρησης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης των οδών καθώς και της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων.
 • Την επιμέλεια στα όρια της Δημοτικής Ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, της συντήρησης, εξοπλισμού διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές με τα κατάλληλα όργανα κ.λπ.).
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα που εποπτεύει.
 • Θεώρηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου για την Δημοτική Ενότητα που εποπτεύει.
 • Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας που εποπτεύει για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
 • Την έκδοση βεβαιώσεων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για την Δημοτική Ενότητα που εποπτεύει.
 • Την Εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Ενότητας που εποπτεύει.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα που εποπτεύει, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής ενότητας που εποπτεύει εκτός αυτών που αφορούν σε υπογραφή πιστοποιητικών Δημοτολογίου και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.

 

 1. Στον κ. Σαργιαννίδη Παύλο του Σωτηρίου, δημοτικό σύμβουλο της παράταξης «Με συνέπεια και στο αύριο» στον οποίον παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει καθ’ ύλην και κατά τόπον για τις Δημοτικές Ενότητες Αετού, Βαρικού, Λεχόβου και Νυμφαίου, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ΄ ύλην :

 • Την θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων.
 • Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
 • Την υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας, την Οικονομική Επιτροπή και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 • Την υπογραφή της αλληλογραφίας με άλλες αρχές, υπηρεσίες ή πρόσωπα, εφόσον αυτή σχετίζεται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.

 

και κατά τόπον:

 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων που γίνονται στις Δημοτικές Ενότητες που εποπτεύει.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα Αλιείας.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα έργα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου.
 • Έχει την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί, σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο, να παρέχει υπηρεσίες στα αντικείμενα: της καθαριότητας, του πρασίνου, της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης των αντλιοστασίων, του ηλεκτροφωτισμού και της σήμανσης των οδών, στις Δημοτικές Ενότητες που εποπτεύει.
 • Έχει την ευθύνη κατεδάφισης αυθαιρέτων στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν.
 • Έχει την ευθύνη των δημοτικών δασών στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
 • Την εποπτεία, της λειτουργία και της συντήρησης των παιδικών χαρών στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
 • Την επιμέλεια στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, της εφαρμογής και συντήρησης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης των οδών καθώς και της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων.
 • Την επιμέλεια στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων που εποπτεύει και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, της συντήρησης, εξοπλισμού διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές με τα κατάλληλα όργανα κ.λπ.).
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες που εποπτεύει.
 • Θεώρηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου για τις Δημοτικές Ενότητες που εποπτεύει.
 • Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων που εποπτεύει για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
 • Την έκδοση βεβαιώσεων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για τις Δημοτικές Ενότητες που εποπτεύει.
 • Την Εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων των Δημοτικών Ενοτήτων που εποπτεύει.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες που εποπτεύει, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών ενοτήτων που εποπτεύουν εκτός αυτών που αφορούν σε υπογραφή πιστοποιητικών Δημοτολογίου και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.

 

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπάντης Ιορδάνης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπερμπερίδη Πέτρο.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Μπερμπερίδη Πέτρου τις αρμοδιότητες του ασκούν οι Αντιδήμαρχοι κ. Κιοσές Παναγιώτης και κ. Μπάντης Ιορδάνης. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Κιοσέ Παναγιώτη, τις αρμοδιότητες του ασκούν οι Αντιδήμαρχοι κ. Μπερμπερίδης Πέτρος και κ. Μπάντης Ιορδάνης. Στην περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου κ. Μπάντη Ιορδάνη τις αρμοδιότητες του τις ασκούν οι Αντιδήμαρχοι κ. Μπερμπερίδης Πέτρος και Κιοσές Παναγιώτης. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννη, τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δεμερτζίδης Στυλιανός. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Δεμερτζίδη Στυλιανού, τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννης. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Σαργιαννίδη Παύλου τις αρμοδιότητες του τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννης.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμυνταίου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ