Νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι με τα υπ΄αριθμ. 68084/31-03-2020 και 99857/27-05-2020 Γενικά Έγγραφα του e-Ε.Φ.Κ.Α., κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των ανωτέρω σχετικών Κοινών Αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τις οποίες παρασχέθηκε παράταση στην προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και επανακαθορίστηκαν οι Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων ή εργοδοτών, που εντάσσονται στο πλαίσιο της εν λόγω παράτασης.

Περαιτέρω αποφασίστηκε η νέα παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέχρι 30/04/2021, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. Α’55), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 23 της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. Α’75).

Επισημαίνεται ότι:

 Η νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των προαναφερόμενων περιόδων απασχόλησης αφορά επιχειρήσεις ή εργοδότες που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως καθορίστηκαν με τις ανωτέρω σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

 Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 έως τις 30/04/2021 θα πραγματοποιηθεί χωρίς τον υπολογισμό, κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Δείτε όλη την απόφαση εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ