Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας λόγω αργίας

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

Ø Το Ν. 4849/2021 ( ΦΕΚ Α΄ 207/5.11.2021) Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλού στευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Ø Την με αριθ. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 141/2019 «Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών στο Δήμο Φλώρινας».

Ø Το Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94 παρ.6 υπό παρ. 32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους

Ø Το γεγονός ότι η αργία της ημέρας του Πολιούχου Αγίου Παντελεήμων του Δήμου Φλώρινας συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου Φλώρινας.

Ø Την με αριθ. 36/2022 Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους

  • Την αριθ. Πρωτ. 61759/2022 (ΦΕΚ 2312/Β΄/11-05-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός ημερών υποχρεωτικής αργίας, κατά τις τοπικές εορτές, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Φλώρινας της 27 Ιουλίου 2022 ημέρας Τετάρτης λόγω αργίας, θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα Τρίτη 26 Ιουλίου 2022.

Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.