Μεταφορά ημέρας διενέργειας λαϊκών αγορών ημέρας Δευτέρας του Δήμου Αμυνταίου λόγω αργίας

                                           Ο  Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  A M Y N T A I O Y 

Έχοντας υπ’ όψη :

 • Κανονισμός ( ΕΟΚ ευρατομ. ) αριθμ. 1182/1971 της 3ης Ιουνίου 1971.
 • Άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 4849/2021 Ημέρες και ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών – « Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν κατά την διάρκεια των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Ημέρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς που συμπίπτει χρονικά με ημέρα επίσημης εθνικής ή τοπικής αργίας μπορεί να μεταφέρεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας ».
 • Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Ά/7-6-2010), « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » άρθρο 94 παρ. 6 υπό παρ. 32 σύμφωνα με το οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.
 • Τις διατάξεις του Ν.4849/2021 ( Φ.Ε.Κ. 207 Α/05-11-2021 ) : « Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις ».
 • Την αριθμ. 33566 / 2022 ( Φ.Ε.Κ. 1758 Β΄/11-04-2022 ) : Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων « Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 σε άλλη εργάσιμη ημέρα ».
 • Την αριθμ. 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και 324/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου ».
 • Το γεγονός ότι η αργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς μεταφέρεται ( 02-05-2022 ) συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου.
 • Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 22206/2022 (Φ.Ε.Κ. 1882 τεύχος Β΄ /16-04-2022) « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 ».
 • Την υπ΄ αριθμ. 305/4/07-1-2022 ΑΔΑ: ΨΨΝΔΩΨΛ-2ΙΤ Απόφαση Δημάρχου :« Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ».
 • Τις ανάγκες της αγοράς.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α/ Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου της ημέρας Δευτέρας, λόγω αργίας της ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ( 02-05-2022 ), θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα Σάββατο 30/04/2022 υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις :

 • Την συμμετοχή στην λαϊκή αγορά του συνόλου των πωλητών παραγωγών και επαγγελματιών διατροφικών & Βιομηχανικών προϊόντων στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά επί της Πλατείας Γεωργίου Μόδη που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.
 1. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών δεν υφίσταται πλέον εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης.
 2. Υπενθυμίζεται η τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά πάγκο πώλησης, χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό ( 70% ) για την αντισηψία χεριών, να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και την τήρηση της απόστασης ( 1,5 ) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ ένα ( 1 ) άτομο ανά 2 τ.μ. ] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο είτε σε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας.
 3. Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 4. Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωπική φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου. 
 5. Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:30 – 15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Σ/λίου Αμυνταίου με αριθμό 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και 324/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου ».
 6. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση από όλους τους εμπλεκόμενους, όλων των παραπάνω οδηγιών της Πολιτικής προστασίας.
 7. Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις των άρθρων 4 & 6 της αναφερόμενης σχετικής -8- Κ.Υ.Α.
 8. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                                                                                                       ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ